Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By gjanconhaykhoc_1904
#752297 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược xuất khẩu sản phẩm gạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
cña ViÖt Nam trong xuÊt khÈu g¹o
33
Ch−¬ng 2 Nh÷ng yÕu tè chi phèi n¨ng lùc
c¹nh tranh xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam
35
2. 1. C¸c yÕu tè c¬ b¶n chi phèi chÊt l−îng
s¶n phÈm g¹o xuÊt khÈu
35
2. 1. 1. Gièng lóa
35
2. 1. 2. PhÈm chÊt
36
2. 1. 3. C«ng nghÖ b¶o qu¶n sau thu ho¹ch
37
2. 1. 4. C«ng nghÖ chÕ biÕn xuÊt khÈu
37
2. 1. 5. Th−¬ng hiÖu vµ qu¸ tr×nh t¹o uy tÝn th−¬ng hiÖu g¹o xuÊt khÈu
38
2. 1. 6. Bao b×, bao gãi, b¶o qu¶n vËn chuyÓn
39
2. 2. C¸c yÕu tè vÒ chi phÝ, gi¸ thµnh, gi¸ c¶
40
2. 2. 1. C¸c yÕu tè chi phÝ trong s¶n xuÊt - chÕ biÕn
41
2. 2. 2. C¸c yÕu tè chi phÝ trong chuyªn chë , b¶o qu¶n
42
2. 2. 3. C¸c yÕu tè chi phÝ marketing
(nghiªn cøu thÞ tr−êng, xóc tiÕn th−¬ng m¹i....)
43
2. 2. 4. Gi¸ thµnh xuÊt khÈu vµ gi¸ xuÊt khÈu cña g¹o ViÖt Nam
45
2. 3. C¸c yÕu tè vÒ kªnh ph©n phèi xuÊt khÈu
vµ yÓm trî xuÊt khÈu
46
2. 3. 1. Kªnh ph©n phèi xuÊt khÈu vµ n¨ng lùc c¹nh tranh xuÊt khÈu
46
2. 3. 2. Ho¹t ®éng yÓm trî vµ n¨ng lùc c¹nh tranh xuÊt khÈu
(qu¶ng c¸o, héi trî triÓn l·m...)
49
2. 4. C¸c yÕu tè vÒ chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu
vµ vÞ thÕ cña ®èi thñ
50
2. 4. 1. C¸c chÝnh s¸ch hç trî xuÊt khÈu cña Nhµ n−íc (quy ho¹ch, ®Çu t−...)
50
2. 4. 2. C¸c chÝnh s¸ch nhËp khÈu cña c¸c n−íc nhËp khÈu
53
2. 4. 3. Quan hÖ cung cÇu cña b¶n th©n thÞ tr−êng g¹o thÕ giíi
55
2. 4. 4. T−¬ng quan vÞ thÕ cña ViÖt Nam víi c¸c ®èi thñ (Th¸i Lan, Ên ®é)
57
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát thị trường gạo thế giới và tình hình xuất khẩu gạo của VN những năm qua. chương 2. Những yếu tố chi phối năng lực cạnh tranh XK gạo VN. Chươ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement