Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Canowicakte
#752296 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Dịch vụ ngân hàng quốc tế- giải pháp hoàn thiện và phát triển trong hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh VN
KILOBOOKS.COM
Lêi më ®Çu

Trong thêi ®¹i toµn cÇu ho¸ ho¹t ®éng kinh tÕ nh− hiÖn nay, yªu cÇu
cÊp b¸ch ®−îc ®Æt ra lµ mäi lÜnh vùc, ngµnh nghÒ kinh tÕ ph¶i ®−îc c¶i tæ cho phï hîp víi ®êi sèng kinh tÕ míi. Trong nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ho¹t ®éng vµ dÞch vô ng©n hµng th−¬ng m¹i ®i vµo tËn cïng nh÷ng ngâ ng¸ch cña nÒn kinh tÕ vµ ®êi sèng con ng−êi. Ng−îc l¹i, mét nÒn kinh tÕ muèn ph¸t triÓn th× ph¶i cã mét hÖ thèng ng©n hµng m¹nh. ChÝnh v× vËy, −u tiªn hµng ®Çu lµ nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c nÒn kinh tÕ trªn thÕ giíi th−êng ph¶i ®èi
mÆt víi nhiÒu biÕn ®éng trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh dÉn ®Õn suy tho¸i kinh tÕ nghiªm träng. C¸c nhµ kinh tÕ còng nh− c¸c nhµ qu¶n lý trªn thÕ giíi trªn thÕ giíi ®Æc biÖt quan t©m, nghiªn cøu ®Õn lÜnh vùc tµi chÝnh nãi chung vµ hÖ thèng ng©n hµng nãi riªng.ViÖt Nam hiÖn nay ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tiÕn tíi c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸. §¶ng vµ nhµ n−íc ta lu«n cã chñ tr−¬ng huy ®éng mäi nguån lùc, nguån vèn phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong ®ã nguån vèn trong n−íc lµ quyÕt ®Þnh, nguån vèn ngoµi n−íc lµ rÊt quan träng, nguån vèn hç tr¬ ph¸t triÓn ODA cÇn ®−îc sù quan t©m ®Æc biÖt. §¶ng vµ nhµ n−íc còng chñ tr−¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ h−íng vµo xuÊt khÈu. TÊt c¶ cho thÊy mèi quan hÖ kinh tÕ víi n−íc ngoµi lµ ®Æc biÖt quan träng trong ph¸t triÓn kinh ë n−íc ta. Mµ mèi quan hÖ nµy muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i nhê vµo c¸c dÞch vô ng©n hµng quèc tÕ. Do vËy viÖc nghiªn cøu vÒ dÞch vô ng©n hµng quèc tÕ ë c¸c ng©n hµng quèc doanh ë ViÖt nam lµ rÊt cÇn thiÕt.
Kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy tËp trung vµo hÖ thèng ho¸ vÊn ®Ò lý luËn,
lµm râ b¶n chÊt vai trß vµ lîi Ých cña dÞch vô ng©n hµng quèc tÕ. Tõ lý luËn dÉn ®Õn ®¸nh gi¸ kh¸ch quan ho¹t ®éng ng©n hµng quèc tÕ ë c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i quèc doanh ViÖt nam. Kho¸ luËn nµy kh«ng tËp trung vµo viÖc m« t¶ qui tr×nh nghiÖp vô, mµ chñ yÕu ph©n tÝch d÷ liÖu nh»m môc ®Ých gi¶i thÝch ®−îc vÊn ®Ò: T¹i sao mét sè dÞch vô cã tån t¹i nh−ng ch−a ph¸t triÓn, mét sè kh¸c cã ph¸t triÓn nh−ng ch−a ®¹t ®−îc tr×nh ®é quèc tÕ, tõ ®ã ®−a ra nh÷ng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong nền kinh tế phát triển, hoạt động và dịch vụ NHTM đi vào tận cùng những ngõ ngách của nền kinh tế và đời sống con người.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement