Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Drugi
#752295 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hà Nội
KILOBOOKS.COM

2
th× viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng sö dông vèn ODA cho ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng c¬ së ë Hµ Néi, ®Ó t×m ra nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n, cã biÖn ph¸p kÞp thêi th¸o gì gi¶i quyÕt lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
ChÝnh v× vËy t«i chän ®Ò tµi “ Sö dông vèn ODA trong x©y dùng c¬ së
h¹ tÇng kü thuËt ë Hµ Néi”.
2.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi
Mét lµ
, ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn ODA trong ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng
kü thuËt ë Hµ Néi.
Hai lµ
, ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ODA trong
ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ë Hµ Néi.
3.
§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi
§Ò tµi tËp trung nghiªn cøu viÖc sö dông vèn ODA trong ph¸t triÓn h¹
tÇng kü thuËt thµnh phè Hµ Néi, thùc tr¹ng sö dông, nh÷ng thµnh tùu vµ khã
kh¨n tån t¹i.
4.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi
Ph−¬ng ph¸p luËn ®−îc ®Ò tµi sö dông lµ ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng.
C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ lµ ph−¬ng ph¸p so s¸nh, ph©n tÝch vµ tæng hîp, kh¸i qu¸t ho¸ vv...
5.
KÕt cÊu cña bµi khãa luËn
Ngoµi lêi më ®Çu, lêi kÕt vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, bµi kho¸ luËn
gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I
:
Vµi nÐt vÒ nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc vµ vai trß cña
nguån vèn nµy ®èi víi ®Çu t− ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng
Ch−¬ng II
:

Thùc tr¹ng sö dông vèn ODA cho ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng
kü thuËt thµnh phè Hµ Néi
Ch−¬ng III
:
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn
ODA cho ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt thµnh phè Hµ Néi
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong cả nước, Hà Nội cũng là 1 trong các tỉnh thành phố thu hút được nhiều vốn ODA trong các dự án phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement