Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngochai_tp1995
#752294 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các biện pháp tự vệ trong thương mại - thực tiễn sử dụng ở một số nước trên thế giới và Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Ph−¬ng Th¶o

2Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o Khoa
kinh tÕ Ngo¹i Th−¬ng, ThÇy chñ nhiÖm khoa TS. Vò Sü
TuÊn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®−îc häc tËp vµ nghiªn
cøu trong mét m«i tr−êng khoa häc thuËn lîi. Em còng
xin c¶m ¬n ThÇy gi¸o PGS.TS Hoµng Ngäc ThiÕt,
ng−êi ®· tËn t×nh h−íng dÉn vµ gióp ®ì em trong qu¸
tr×nh hoµn thµnh b¶n Kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy!
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát chung về các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế. chương 2. thực tiễn sử dụng biện pháp tự vệ ở 1 số nước và khu vực trên thế giới. chư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement