Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngayconembentoi81
#752263 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phương hướng hoàn thiện pháp luật đầu tư nước ngoài tiến tới mặt bằng pháp lý chung cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
ph¸p lý riªng cho tõng lo¹i ®èi t−îng. Nh−ng do xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®ang trë thµnh vÊn ®Ò bøc xóc vµ do yªu cÇu cña viÖc héi nhËp, c¸c quèc gia ®ang dÇn xo¸ bá sù kh¸c biÖt gi÷a ®Çu t− trong n−íc vµ ®Çu t− n−íc ngoµi. ViÖt Nam muèn hoµ vµo xu thÕ chung ®ã th× kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i tõng b−íc tiÕn tíi mÆt b»ng ph¸p lý chung cho ®Çu t− trong n−íc vµ ®Çu t− n−íc
ngoµi. Chóng ta ph¶i tÝnh to¸n ®Ó ®−a ra nh÷ng b−íc ®i thÝch hîp víi tr×nh ®é,
hoµn c¶nh vµ ®Æc ®iÓm cña ViÖt Nam. V× vËy, viÖc lùa chän ®Ò tµi Ph−¬ng
h−íng hoµn thiÖn ph¸p luËt ®Çu t− n−íc ngoµi tiÕn tíi mÆt b»ng ph¸p lý
chung cho ®Çu t− trong n−íc vµ ®Çu t− n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam
hiÖn nay
mang tÝnh cÊp thiÕt, kh«ng nh÷ng vÒ lý luËn, mµ cßn ®ßi hái thùc tiÔn nh»m n©ng
cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t− t¹i ViÖt Nam.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong những năm qua chúng ta có nhiều cố gắng trong việc đưa các quy định của pháp luật đầu tư nước ngoài và các quy định về đầu tư trong nước xích lại gần nhau
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement