Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By leonox_1506
#752256 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
KILOBOOKS.COM
Mét sè vÊn ®Ò ph¸p lý vÒ hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ XNK chuyªn chë b»ng ®−êng biÓn.
Vò V¨n Long
- Líp A1-CN9 - §¹i Häc Ngo¹i Th−¬ng Hµ Néi
9
Kho¸ luËn nµy ®−îc viÕt theo ph−¬ng ph¸p lÞch sö, ph−¬ng ph¸p so s¸nh,
ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp. Khi tr×nh bµy mét vÊn ®Ò em th−êng xuÊt
ph¸t tõ lÞch sö cña vÊn ®Ò, tiÕn hµnh so s¸nh c¸c quy ph¹m, quy ®Þnh cña ph¸p
luËt, ®i s©u vµo ph©n tÝch sau ®ã tæng hîp l¹i. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn,
kho¸ luËn ®−îc kÕt cÊu thµnh ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸.
Ch−¬ng II: Hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ XNK chuyªn chë b»ng
®−êng biÓn.
Ch−¬ng III: Hoµn thiÖn ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ hîp ®ång b¶o hiÓm
hµng ho¸ XNK chuyªn chë b»ng ®−êng biÓn.
Tuy nhiªn, do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ thêi gian, ch¾c ch¾n
kho¸ luËn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. V× vËy, em rÊt mong nhËn
®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ b¹n bÌ cã quan t©m ®Õn ®Ò tµi nµy
®Ó kho¸ luËn ®−îc hoµn chØnh h¬n.
Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cña Tr−êng
§¹i häc Ngo¹i Th−¬ng. §Æc biÖt, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS. TS. Hoµng
Ngäc ThiÕt ®· gióp ®ì tËn t×nh em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi kho¸ luËn,
c¶m ¬n b¹n bÌ ë Tæng c«ng ty B¶o HiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt), C«ng ty b¶o
hiÓm x¨ng dÇu (PJICO) ®· cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu ®Ó gióp em hoµn thµnh
kho¸ luËn nµy.

Hµ Néi ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2003
Vò V¨n Long

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong lĩnh vực bảo hiểm thì bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển là phức tạp và gây ra nhiều tranh chấp so với vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement