Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoahuong17358_ForeverOneLove
#752255 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược phát triển các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực giai đoạn 2005 - 2010
KILOBOOKS.COM


2
§Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých trªn, nhiÖm vô cña kho¸ luËn lµ kh¸i qu¸t ho¸ vÒ
mÆt lý luËn, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc ®Ó tõ ®ã ®−a ra nh÷ng ®Þnh h−íng, gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng chñ lùc cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi. VÒ lý luËn, kho¸ luËn cã ý nghÜa tæng hîp, thèng nhÊt, ®óc kÕt vµ ph¸t triÓn nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc ®·, ®ang vµ sÏ tiÕp tôc ®−îc bµn luËn, nghiªn cøu.
Trong khu«n khæ mét bµi khãa luËn, do nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ thêi
gian vµ kinh nghiÖm nghiªn cøu, ®Ò tµi chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cã liªn quan ®Õn vÞ trÝ cña mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, vµ cã ®−îc mét chiÕn l−îc ph¸t triÓn chung cho toµn bé c¸c mÆt hµng chñ lùc, mét sè gi¶i
ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hç trî, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu, x©y dùng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn trong giai ®o¹n 2005 – 2010.
§Ò tµi ®−îc nghiªn cøu trªn c¬ së kÕt hîp c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch -
tæng hîp, kÕt hîp lý luËn víi thùc tiÔn, ®i tõ c¸i chung ®Õn c¸i riªng, tõ ph©n tÝch ®Õn ®¸nh gi¸ ®Ó ®−a ra c¸c ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cïng víi c¸c gi¶i ph¸p
vµ kiÕn nghÞ hoµn thiÖn.
Néi dung chÝnh cña kho¸ luËn ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: ChiÕn l−îc ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc
Ch−¬ng II:Thùc tr¹ng xuÊt khÈu vµ x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn
c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam
Ch−¬ng III: KiÕn nghÞ vÒ viÖc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn c¸c
mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc giai ®o¹n 2005 - 2010
Ngoµi nh÷ng lý do chän ®Ò tµi trªn, em cßn mong muèn qua kho¸ luËn
nµy cã thÓ nghiªn cøu vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña b¶n th©n vÒ mét sè vÊn ®Ò quan träng ®ang ®−îc nhiÒu ng−êi quan t©m. Tuy nhiªn, do tr×nh ®é cã h¹n cña mét sinh viªn, kho¸ luËn nµy kh«ng tr¸nh khái cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt. Em rÊt
mong c¸c thÇy c« vµ mäi ng−êi ®ãng gãp ý kiÕn gióp em cã thÓ hoµn thiÖn nghiªn cøu cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS. Bïi Ngäc S¬n vµ nh÷ng ng−êi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh kho¸ luËn nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Chiến lược phát triển các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Chương 2: Thực trạng xuất khẩu và xây dựng chiến lược phát triển các mặt hàng xuất khẩu chủ lực
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement