Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Faerrleah
#752253 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kỹ thuật đàm phán trong hợp đồng ngoại thương giữa Việt Nam và EU
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Vò Minh H−êng- A11K38D- §HNT
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Kü thuËt ®µm ph¸n trong hîp ®ång ngo¹i th−¬ng gi÷a ViÖt Nam vµ EU
2
Do ®ã, ®Ò tµi luËn v¨n mang tªn Kü thuËt ®µm ph¸n trong hîp
®ång ngo¹i th−¬ng gi÷a ViÖt Nam vµ EU ®−îc triÓn khai trong ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ kü thuËt ®µm ph¸n hîp ®ång th−¬ng m¹i quèc tÕ
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng vµ ®Æc ®iÓm ®µm ph¸n hîp ®ång th−¬ng m¹i quèc
tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ EU
Ch−¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®µm ph¸n hîp ®ång
th−¬ng m¹i quèc tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ EU
Mét ®iÓm chó ý ë ®©y lµ kü thuËt ®µm ph¸n ®−îc nghiªn cøu ë tÇm gi÷a c¸c
doanh nghiÖp, kh«ng ph¶i tÇm hai quèc gia, nªn nÕu nãi hîp ®ång th−¬ng m¹i quèc tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ EU nªn hiÓu lµ gi÷a c¸c doanh nghiÖp hai n−íc.
Do ®©y lµ mét ®Ò tµi ®ßi hái nhiÒu kinh nghiÖm thùc tiÔn vµ ch−a ®−îc
triÓn khai trong c«ng tr×nh nghiªn cøu chÝnh thøc nµo nªn bµi kho¸ luËn ®−îc
thùc hiÖn bëi mét sinh viªn nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng chç thiÕu thùc tÕ hay nhËn ®Þnh chñ quan. Nh−ng víi sù say mª cña m×nh, t¸c gi¶ mong muèn t×m
hiÓu ®−îc mét sè kÜ n¨ng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh lµm viÖc sau nµy vµ hi väng
c¸c qu ý ®éc gi¶ còng t×m thÊy ®−îc mét sè ®iÒu bæ Ých. RÊt mong nhËn ®−îc
sù quan t©m gãp ý vµ trao ®æi cña c¸c qu ý ®éc gi¶.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o- Th¹c sÜ NguyÔn Hoµng ¸nh, gi¶ng
viªn Khoa Kinh tÕ ®èi ngo¹i, §¹i häc Ngo¹i th−¬ng, ®· tËn t×nh gióp ®ì em
trong suèt qu¸ tr×nh tõ ®Þnh h−íng nghiªn cøu ®Õn c¸c nguån tµi liÖu h÷u Ých
vµ nh÷ng lêi gãp ý qu ý b¸u ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh bµi kho¸ luËn cña m×nh
®óng theo môc tiªu ban ®Çu. Em còng muèn qua ®©y bµy tá sù biÕt ¬n cña
m×nh ®Õn toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o tr−êng ®¹i häc Ngo¹i th−¬ng ®· d¹y dç nh÷ng kiÕn thøc vµ truyÒn ®¹t lßng yªu nghÒ cho c¸c líp sinh viªn chóng em.
Hµ Néi, th¸ng 12 n¨m 2003.
Sinh viªn Vò Minh H−êng
Líp A11 K38D- Khoa Kinh tÕ ®èi ngo¹i
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế. Chương 2: Thực trạng và đặc điểm đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế giữa Việt Nam và EU.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement