Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By love_matrix
#752251 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thị trường chứng khoán Trung Quốc và bài học đối với sự phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam
KILOBOOKS.COM
ThÞ tr−êng chøng kho¸n Trung Quèc vµ bµi häc cho sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp cña ThÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam
V−¬ng V©n Anh- Líp A8- K38C- KTNT

2
lêi më ®Çu

Chøng kho¸n Trung Quèc ®ang thu hót c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi. Mét nÒn
kinh tÕ t¨ng tr−ëng víi tèc ®é cao bËc nhÊt thÕ giíi. Mét ®Êt n−íc chuÈn bÞ tæ chøc
ThÕ vËn héi Olympic 2008. Sù gia nhËp vµo Tæ chøc Th−¬ng m¹i thÕ giíi WTO më ra v« sè c¬ héi trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cho quèc gia nµy. §ã ch−a ph¶i lµ nh÷ng
nguyªn nh©n chÝnh khiÕn ng−êi ta dù ®o¸n Trung Quèc sÏ trë thµnh thÞ tr−êng
chøng kho¸n lín thø hai cña Ch©u ¸ sau NhËt B¶n. Trong thêi gian gÇn ®©y, ChÝnh
phñ vµ Uû ban chøng kho¸n Trung Quèc ®ang thùc hiÖn hµng lo¹t c¶i c¸ch cã ý
nghÜa quan träng nh»m ph¸t triÓn thÞ tr−êng lªn tÇm vãc míi vµ héi nhËp víi thÕ
giíi. Víi 13 n¨m tån t¹i, kÓ tõ khi hai Së giao dÞch chøng kho¸n chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, thÞ tr−êng nµy mang nh÷ng nÐt ®Æc tr−ng riªng vµ ®Ó l¹i nh÷ng bµi häc
quý gi¸ riªng.
ThÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam cã nhiÒu ®iÓm t−¬ng ®ång víi thÞ tr−êng
cña Trung Quèc. Víi ba n¨m tån t¹i, chóng ta vÉn trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm nh÷ng h−íng ®i phï hîp. Do ®ã, nh÷ng bµi häc tõ thÞ tr−êng chøng kho¸n Trung Quèc cã
vai trß ®Æc biÖt quan träng trong hoµn c¶nh hiÖn nay.
§ã lµ lý do t¸c gi¶ chän ®Ò tµi ThÞ tr−êng chøng kho¸n Trung Quèc vµ Bµi
häc cho sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam
. Víi kho¸ luËn
nµy, t¸c gi¶ hy väng, th«ng qua viÖc nghiªn cøu nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña
thÞ tr−êng chøng kho¸n Trung Quèc, ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c qu¶n lý cña ChÝnh phñ vµ Uû ban chøng kho¸n Trung Quèc, rót ra nh÷ng bµi häc bæ Ých cho thÞ tr−êng
chøng kho¸n ViÖt Nam.
Ph−¬ng ph¸p chñ yÕu cña kho¸ luËn lµ nghiªn cøu, ph©n tÝch, tæng hîp c¸c
tµi liÖu vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n Trung Quèc vµ ViÖt Nam còng nh− cña mét sè quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi, so s¸nh vµ rót ra kÕt luËn.
Bè côc khãa luËn gåm 3 ch−¬ng: Ch−¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n
Ch−¬ng 2: ThÞ tr−êng chøng kho¸n Trung Quèc
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán. Chương 2: Thị trường chứng khoán Trung Quốc. Chương 3: Thị trường chứng khoán Việt Nam và bài học cho s
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement