Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuocli2005
#752240 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt nam và liên bang Ngan
KILOBOOKS.COM
Quan hÖ hîp t¸c th−¬ng m¹i vµ ®Çu t− gi÷a ViÖt Nam vµ Liªn Bang Nga
Vò ThÞ Thanh HiÒn – Líp Nga K38
2
vÊn ®Ò hÕt søc thiÕt thùc. §©y còng lµ lý do em chän ®Ò tµi: “Quan hÖ hîp
t¸c th−¬ng m¹i vµ ®Çu t− gi÷a ViÖt Nam vµ Liªn Bang Nga”.
Kho¸ luËn ®−îc chia thµnh ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I
: Tæng quan vÒ ho¹t ®éng hîp t¸c th−¬ng m¹i vµ ®Çu t− cña Liªn
bang Nga.
Ch−¬ng II
: Thùc tr¹ng quan hÖ hîp t¸c th−¬ng m¹i vµ ®Çu t− gi÷a ViÖt Nam vµ
Liªn Bang Nga.
Ch−¬ng III
: TriÓn väng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy quan hÖ hîp t¸c th−¬ng m¹i vµ
®Çu t− gi÷a ViÖt Nam vµ Liªn Bang Nga.
Do tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ cho nªn kho¸ luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, em rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c«.
Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, nh÷ng ng−êi ®· gi¶ng d¹y vµ truyÒn thô nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u cho em cã hiÓu biÕt s©u réng vÒ
nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh. §Æc biÖt, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o, TiÕn sü Vò ThÞ Kim Oanh ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh
nghiªn cøu, thu thËp tµi liÖu vµ hoµn thµnh kho¸ luËn nµy.
Hµ néi ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003
Sinh viªn


Vò ThÞ Thanh HiÒn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Tổng quan về hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư của Liên bang Nga. Chương 2: Thực trạng quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư của Liên bang Ngan. C
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement