Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bupbe412002
#752235 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam về xuất khẩu Hạt điều
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Vò Thu HuyÒn – A6 K38B
2

Lêi nãi ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi
Ngµy nay thÞ tr−êng thÕ giíi ®ang më ra nhiÒu triÓn väng lín, cïng víi
chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ n−íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hµng n«ng
s¶n xuÊt khÈu ph¸t triÓn. Kinh nghiÖm cña c¸c n−íc ®i tr−íc céng víi lîi thÕ cña m×nh, ViÖt Nam ®· chän xuÊt khÈu n«ng s¶n lµ mét trong nh÷ng ngµnh xuÊt khÈu mòi nhän trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Trong ®ã, h¹t
®iÒu ®−îc coi lµ mét trong 10 n«ng s¶n xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam.
HiÖn nay, trªn thÞ tr−êng thÕ giíi, h¹t ®iÒu ViÖt Nam cã vÞ trÝ rÊt quan
träng, chiÕm 1/6 thÞ phÇn h¹t ®iÒu thÕ giíi. ViÖt Nam chiÕm vÞ trÝ thø hai thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu h¹t ®iÒu, chiÕm vÞ trÝ thø ba thÕ giíi vÒ s¶n l−îng h¹t ®iÒu. §iÒu nµy t¹o rÊt nhiÒu thuËn lîi cho viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu h¹t ®iÒu cña
ViÖt Nam, t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu, gãp phÇn t¨ng ng©n s¸ch nhµ n−íc.
Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi còng nh− nh÷ng thêi c¬ nãi trªn, xuÊt khÈu
h¹t ®iÒu còng gÆp ph¶i nhiÒu th¸ch thøc, khã kh¨n, thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt nh−:
s¶n phÈm ®iÒu cña ViÖt Nam cßn thiÕu tÝnh ®a d¹ng, nguån cung øng nguyªn liÖu cßn h¹n chÕ, tr×nh ®é qu¶n lý yÕu kÐm,.... Ngoµi nh÷ng khã kh¨n trong
n−íc, Ngµnh ®iÒu ViÖt Nam cßn ph¶i ®èi mÆt víi mét th¸ch thøc kh¸ lín ®ã lµ sù thay ®æi trong chiÕn l−îc cña ngµnh ®iÒu ë c¸c n−íc Ch©u Phi: thay v× chØ xuÊt khÈu h¹t ®iÒu th« nh− tr−íc ®©y, tiÕn tíi c¸c n−íc nµy sÏ xuÊt khÈu
h¹t ®iÒu ®· qua chÕ biÕn. Nh− vËy, Ngµnh ®iÒu ViÖt Nam sÏ cã thªm nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng thÕ giíi. Víi nh÷ng h¹n chÕ trªn th× n©ng
cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ cña ViÖt Nam vÒ xuÊt khÈu h¹t ®iÒu lµ tÊt yÕu kh¸ch quan vµ còng lµ yªu cÇu cÊp b¸ch ®Ó ViÖt Nam héi nhËp mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc.
NhËn thøc ®−îc ®iÒu nµy, em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ViÖt Nam vÒ xuÊt khÈu h¹t ®iÒu
” lµm
kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Kinh nghiệm của các nước đi trước cộng với lợi thế của mình, Việt Nam đã chọn xuất khẩu nông sản là 1 trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn trong chiến lược phát
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement