Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By onlylove260287
#752233 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Việc vận dụng các quy định pháp lý của EU về chất lượng và nhãn hiệu sản phẩm trong xuất khẩu hàng hóa của Việt nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Vò ThÞ Nam Ph−¬ng - Ph¸p 2 - K38 KTNT

2
Thùc tÕ cho thÊy, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng h¹n chÕ c¬ héi
xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam chÝnh lµ hµnh lang ph¸p lý hÕt søc
chÆt chÏ cña EU. Nh÷ng quy ®Þnh ph¸p lý nµy ®· trë thµnh nh÷ng rµo c¶n ®èi víi c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. Nã h¹n chÕ kh¶ n¨ng th©m nhËp vµ
chiÕm lÜnh thÞ tr−êng. ViÖc nghiªn cøu t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p lý vµ thùc tiÔn vËn dông cña ViÖt Nam khi th©m nhËp thÞ tr−êng nµy lµ ®iÒu hÕt søc quan
träng.
ChÝnh v× nh÷ng lý do nh− vËy nªn t«i ®· chän ®Ò tµi: ViÖc vËn dông c¸c
quy ®Þnh ph¸p lý cña Liªn minh Ch©u ¢u EU vÒ chÊt l−îng vµ nh·n hiÖu
s¶n phÈm trong xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng nµy ®Ó
viÕt Kho¸ luËn tèt nghiÖp nh»m ®i s©u t×m hiÓu vÒ thÞ tr−êng EU vµ c¸c yªu cÇu cña thÞ tr−êng EU ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam còng nh− viÖc vËn
dông c¸c quy ®Þnh ph¸p lý cña EU cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Ó hoµn thµnh Kho¸ luËn tèt nghiÖp, t¸c gi¶ ®· sö dông ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp
trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin thu thËp ®−îc cïng c¸c ph−¬ng ph¸p thèngkª, so s¸nh... ®Ó nghiªn cøu nh÷ng yªu cÇu mµ ®Ò tµi ®Æt ra. Do thêi gian nghiªn cøu
kh«ng dµi vµ viÖc thu thËp tµi liÖu cßn gÆp nhiÒu h¹n chÕ nªn Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong nhËn ®−îc ý kiÕn
®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n sinh viªn ®Ó Kho¸ LuËn ®−îc hoµn thiÖn
h¬n
Nh÷ng néi dung cña Kho¸ luËn ®−îc tr×nh bµy trong 3 ch−¬ng sau:
Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ Liªn Minh Ch©u ¢u vµ c¸c quy ®Þnh quy ®Þnh
vÒ chÊt l−îng - nh·n hiÖu s¶n phÈm xuÊt khÈu vµo thÞ tr−êng nµy
Ch−¬ng 2: Thùc tiÔn vËn dông c¸c quy ®Þnh ph¸p lý vÒ chÊt l−îng vµ
nh·n hiÖu s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam xuÊt khÈu vµo thÞ
tr−êng EU

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong hơn 10 năm kể từ khi VN chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với EU, hoạt động XNk hàng hóa của Việt Nam sang EU không ngừng tăng cả về chiều rộng và c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement