Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thienthan_muadong10
#752231 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình trạng thương mại với Hoa Kỳ một năm sau khi hiệp định thương mại có hiệu lực
KILOBOOKS.COM

2

Ch−¬ng III: Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt 64
nh÷ng tån t¹i trong quan hÖ
th−¬ng m¹i ViÖt- Mü
I. Nhµ n−íc 64

1.Ph¸p lý
64

2.Vèn
65

3.Th«ng tin65

4.ChÝnh s¸ch65

5.Nh©n lùc66
II. Doanh nghiÖp67

1.S¶n xuÊt tèt68

2.TiÕp cËn thÞ tr−êng


68


3.Chó träng s¶n phÈm cã lîi thÕ c¹nh tranh


68

4.VÖ sinh69

5.Xóc tiÕn th−¬ng m¹i

69

6.LuËt ph¸p70

7.Lµm quen víi c¸c vô kiÖn

70
III.T×m hiÓu yÕu tè m«i tr−êng kinh doanh cña Mü


71

1.Con ng−êi72

2.Nguyªn t¾c th−¬ng m¹i

72

3.LuËt ph¸p chi phèi


73
IV.T¨ng c−êng ®µo t¹o ®éi ngò

76
V.Më réng quan hÖ lµm ¨n víi c¸c n−íc kh¸c76
trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi
KÕt LuËn
78

Tµi liÖu tham kh¶o

79
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. lợi ích của việc mở rộng quan hệ Việt nam - Hoa Kỳ. chương 2. thực trạng thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. chương 3. Những giải pháp để giải quyết những t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement