Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pe_ka_yeuanhvitien
#752230 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và triển vọng hoạt động đầu tư thăm dò - khai thác dầu khí ở nước ngoài của Tổng công ty dầu khí việt Nam
KILOBOOKS.COM
Thùc tr¹ng vµ triÓn väng ho¹t ®éng ®Çu t− th¨m dß- khai th¸c dÇu khÝ ë n−íc ngoµi cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam


TRÇn TiÕn Linh- NhËt 1- K38- KTNT
2
3. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng.
33
31. LÜnh vùc th−îng nguån.
33
3.2. LÜnh vùc trung nguån.
34
3.3. LÜnh vùc h¹ nguån.
34
3.4. LÜnh vùc dÞch vô dÇu khÝ.
36
3
.5. LÜnh vùc nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ.
37
II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t− th¨m dß- khai th¸c dÇu khÝ
ë n−íc ngoµi cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam.
37
1. C¬ së ph¸p lý cña ho¹t ®éng ®Çu t− th¨m dß- khai th¸c dÇu
khÝ ë n−íc ngoµi.
37
2. TiÒm lùc kinh tÕ kÜ thuËt cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam.
43
3. T×nh h×nh ®Çu t− th¨m dß – khai th¸c dÇu khÝ ë n−íc ngoµi cña
Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam.
48
3.1. Sè dù ¸n vµ vèn ®Çu t−.
48
3.2. Khu vùc ®Çu t−.
49
3.3. Ph−¬ng thøc ®Çu t−.
52
III. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng th¨m dß- khai th¸c dÇu khÝ ë n−íc ngoµi
cña Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam
55
1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc.
55
1.1. Sè l−îng dù ¸n t¨ng dÇn qua c¸c n¨m.
55
1.2. Khu vùc ®Çu t− cã tiÒm n¨ng dÇu khÝ lín høa hÑn mang l¹i
lîi nhuËn ®Çu t− lín.
56
1.3. B−íc ®Çu t¹o dùng h×nh ¶nh Petrovietnam trªn thÞ tr−êng thÕ giíi.
57
1.4. Ph¸t triÓn tèt c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c kinh doanh.
58
2. Nh÷ng khã kh¨n vµ nguyªn nh©n.
58
2.1. M«i tr−êng ®Çu t− dÇu khÝ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p.
58
2.2. Sù kh¸c nhau vÒ v¨n ho¸, phong tôc vµ tËp qu¸n kinh doanh.
59
2.3. C¬ chÕ chÝnh s¸ch ch−a ®ång bé.
59
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Dầu khí là 1 ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và trong nhiều năm qua đã nhận được sự quan tâm to lớn của Đảng và NN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement