Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jeffrey
#752229 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động liên doanh tại công ty dầu khí đài Hải
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

TrÇn ThÞ Hµ
TuyÕt2
liÖu tham kh¶o, kho¸ luËn gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ doanh nghiÖp liªn doanh theo LuËt ®Çu
t− n−íc ngoµi t¹i ViÖt nam
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng liªn doanh víi n−íc ngoµi t¹i C«ng ty DÇu khÝ §µi
H¶i (DHP)
Ch−¬ng III: §Þnh h−íng ph¸t triÓn vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng liªn
doanh cã hiÖu qu¶ víi n−íc ngoµi t¹i C«ng ty DÇu khÝ §µi H¶i (DHP)

Qua bµi viÕt nµy t«i còng xin ®−îc bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh tíi C«
gi¸o- TiÕn sÜ Vò ThÞ Kim Oanh – Khoa kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng, Tr−êng §¹i
häc Ngo¹i th−¬ng, V¨n phßng C«ng ty DÇu khÝ §µi H¶i Hµ néi ®· tËn t×nh
h−íng dÉn t«i hoµn thµnh bµi viÕt nµy. T«i hy väng bµi viÕt sÏ nhËn ®−îc nhiÒu
ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o trong tr−êng vµ cña C«ng ty DÇu khÝ §µi
H¶i (DHP).


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa ngày càng gia tăng mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới hiện nay, việc mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi quốc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement