Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bearach
#752227 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng áp dụng luật thuế GTGT ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Lêi më ®Çu
TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Trong nh÷ng n¨m qua, hÖ thèng ph¸p luËt thuÕ tõng b−íc ®· ®−îc ban hµnh, bæ sung vµ söa ®æi phï hîp víi c«ng cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ vµ ®æi míi qu¶n lý cña Nhµ n−íc. ViÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch thuÕ thèng nhÊt vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®·
®éng viªn hîp lý c¸c nguån thu quan träng tõ néi bé nÒn kinh tÕ, ®¸p øng nhu cÇu chi Ng©n s¸ch Nhµ n−íc gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt, l−u th«ng hµng ho¸ ph¸t triÓn còng nh−
®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ ho¹t ®éng ®Çu t−... ThuÕ GTGT lµ mét lo¹i thuÕ míi, xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam vµo th¸ng 4 n¨m 1997 nh−ng ph¶i ®Õn 01/01/1999 LuËt thuÕ nµy míi ®i vµo thùc tiÔn nh»m kh¾c phôc nh−îc ®iÓm cña
ThuÕ doanh thu, t¹o m«i tr−êng ®Çu t− thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, b¶o hé hîp lý vµ khuyÕn khÝch s¶n xuÊt trong n−íc, ®Æc biÖt ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, t¨ng c−êng h¹ch
to¸n trong c¸c doanh nghiÖp vµ gãp phÇn lµm cho hÖ thèng luËt ph¸p cña ViÖt Nam nãi chung vµ hÖ thèng luËt thuÕ nãi riªng phï hîp víi luËt ph¸p vµ th«ng lÖ trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn ThuÕ GTGT lµ mét lo¹i thuÕ míi, nªn trong qu¸ tr×nh ¸p dông kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng khã kh¨n, mét phÇn do c¸c ®¬n vÞ ¸p dông LuËt thuÕ míi ch−a n¾m ch¾c vµ hiÓu cÆn kÏ luËt, mét phÇn do chÝnh b¶n th©n LuËt thuÕ GTGT cßn nhiÒu thiÕu sãt, ®iÒu nµy
kh«ng nh÷ng dÉn ®Õn viÖc thùc hiÖn kh«ng ®óng, kh«ng ®Çy ®ñ LuËt thuÕ GTGT mµ cßn t¹o ra nhiÒu kÏ hë ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp lîi dông rót tiÒn tõ NSNN. §©y thùc sù lµ mét vÊn ®Ò ®ang g©y nhøc nhèi cho toµn x· héi nãi chung vµ cho ngµnh thuÕ nãi riªng.
Thùc tÕ nµy kh«ng nh÷ng lµm cho môc ®Ých chÝnh cña ThuÕ GTGT - mét nguån thu quan trong th−êng xuyªn cho NSNN- kh«ng ®−îc ®¶m b¶o mµ cßn g©y ra sù mÊt b×nh ®¼ng
gi÷a c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n ch©n chÝnh, thùc hiÖn tèt chÕ ®é ho¸ ®¬n chøng tõ víi c¸c doanh nghiÖp ®ang lîi dông chÝnh s¸ch thuÕ cña Nhµ n−íc ®Ó bßn rót cña c«ng lµm lîi
cho m×nh th× ch−a ®−îc ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ xö lý thÝch ®¸ng. XuÊt ph¸t tõ mèi quan t©m nh− vËy kÕt hîp sù yªu thÝch bé m«n thuÕ, ®Æc biÖt lµ ThuÕ GTGT vµ trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc thu thËp ®−îc trong thêi gian häc tËp ë tr−êng §¹i
häc Ngo¹i Th−¬ng nªn chän ®Ò tµi: Thùc tr¹ng ¸p dông luËt thuÕ GTGT ë ViÖt Nam lµm ®Ò tµi kho¸ luËn tèt nghiÖp
2. ®èi t−îng, ph¹m vi nghiªn cøu Do khu«n khæ bµi viÕt cã h¹n, kh«ng cho phÐp nghiªn cøu toµn diÖn nh÷ng vÉn ®Ò liªn
quan ®Õn ThuÕ GTGT, nªn em chØ xin ®−îc tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhÊt cña ThuÕ GTGT ®· ®−îc söa ®æi bæ sung gÇn ®©y nhÊt, nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc còng nh−
nh÷ng tån t¹i v−íng m¾c sau gÇn n¨m n¨m thùc hiÖn LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn LuËt thuÕ GTGT ë ViÖt Nam hiÖn nay.
3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu LuËn v¨n sö dông tæng hîp nhiÒu ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu kh¸c nhau:
Ph−¬ng ph¸p tæng hîp ph©n tÝch Ph−¬ng ph¸p quy n¹p vµ diÔn gi¶i Ph−¬ng ph¸p liÖt kª
Ph−¬ng ph¸p so s¸nh KÕt hîp víi viÖc tham kh¶o LuËt thuÕ GTGT, N§ sè 79 , TT 122/2000/TT-BTC
Cïng víi c¸c s¸ch b¸o t¹p chÝ, c¸c b¶n tæng kÕt cña BTC, Tæng côc thèng kª vµ c¸c c¬ quan kh¸c.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1, khái quát về thuế GTGT, chương 2. thực trạng sau gần 5 năm áp dụng luật thuế GTGT. chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện thuế GTGt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement