Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Derwyn
#752226 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các biện pháp phi thuế quan và lộ trình cắt giảm của việt Nam trong quá trình gia nhập WTO tới năm 2010
KILOBOOKS.COM

2
2.
Môc ®Ých nghiªn cøu:
- T×m hiÓu nh÷ng biÖn ph¸p phi thuÕ quan cña WTO vµ ph©n tÝch nh÷ng t¸c ®éng cña
chóng ®èi víi Th−¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn nãi riªng, trong ®ã cã ViÖt Nam.
- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan ë ViÖt Nam trong thêi gian
qua vµ ®−a ra dù kiÕn lé tr×nh c¾t gi¶m mét sè hµng rµo phi thuÕ quan ®ång thêi ®Þnh
h−íng c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan sÏ sö dông ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010.
3.
§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu:
- §èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ nh÷ng quy ®Þnh cña WTO vµ cña ViÖt Nam vÒ c¸c
biÖn ph¸p phi thuÕ quan. - Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi: Sè l−îng c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan rÊt ®a d¹ng vµ ®«i
khi cßn ch−a ®−îc ®Þnh h×nh mét c¸ch râ rµng v× vËy ®Ò tµi kh«ng cã ®iÒu kiÖn nghiªn
cøu tÊt c¶. Khãa luËn giíi h¹n ph¹m vi nghiªn cøu ë viÖc chØ tËp trung vµo mét sè nhãm
biÖn ph¸p phi thuÕ c¬ b¶n cña WTO vµ cña ViÖt Nam. Khãa luËn còng kh«ng ph©n tÝch
c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ ®èi víi c¸c lÜnh vùc th−¬ng m¹i dÞch vô, ®Çu t−, së h÷u trÝ tuÖ v.v...
chØ ph©n tÝch th−¬ng m¹i hµng hãa h÷u h×nh.
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu sö dông cho ®Ò tµi nµy lµ nghiªn cøu vµ ph©n tÝch theo
tµi liÖu, s¸ch, b¸o vµ kÕ thõa c¸c nghiªn cøu khoa häc kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t−îng
nghiªn cøu cña ®Ò tµi, trªn c¬ së ®ã ®Ó ph©n tÝch, so s¸nh vµ tæng hîp l¹i.
5.
Bè côc cña khãa luËn:

Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung cña khãa luËn bao gåm ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I:

C¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan chñ yÕu cña WTO vµ ¶nh h−ëng cña nã ®èi
víi ViÖt Nam.
Ch−¬ng II:
Thùc tr¹ng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan ë ViÖt Nam
giai ®o¹n 1996-2000.
Ch−¬ng III:
Dù kiÕn lé tr×nh c¾t gi¶m c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan cña ViÖt Nam nh»m
®Èy nhanh tiÕn tr×nh gia nhËp WTO giai ®o¹n tõ 2001-2005 vµ
®Õn 2010.
Em xin göi lêi c¶m ¬n tr©n träng tíi PGS.TS NguyÔn ThÞ M¬, ng−êi ®· h−íng dÉn
em thùc hiÖn khãa luËn nµy, vµ tíi tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o ®· d¹y em t¹i tr−êng §¹i häc
Ngo¹i th−¬ng trong thêi gian qua. MÆc dï víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n, nh−ng do kiÕn
thøc cßn h¹n chÕ vµ do tÝnh phøc t¹p cña ®Ò tµi nªn khãa luËn cña em kh«ng tr¸nh khái
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Mặc dù quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại mang lại nhiều cơ hội và lợi ích rõ rệt nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những thách thức đố
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement