Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rainbow_139
#752219 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kinh nghiệm và định hướng phát triển SMEs của Đài Loan và giải pháp phát triển SMEs của Việt nam
KILOBOOKS.COM
Môc lôc

TrÇn TrÝ Dòng – NhËt 3 – K38
2.3. ChÝnh s¸ch hç trî c«ng nghÖ s¶n xuÊt: ..................................................... 36

2.4. Hç trî vÒ nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn:........................................................... 38

2.5. Hç trî nghiªn cøu thÞ tr−êng quèc tÕ. ....................................................... 39

2.6. Gióp ®ì c¸c SMEs thÝch øng víi hÖ thèng ph¸p lý, tham gia vµo c¸c c«ng
tr×nh c«ng céng vµ ho¹t ®éng mua s¾m cña ChÝnh phñ. .......................... 40

2.7. KiÓm so¸t « nhiÔm m«i tr−êng. ................................................................ 41

2.8. Trî gióp lÉn nhau vµ hîp t¸c..................................................................... 42

II. Thµnh tùu vµ kinh nghiÖm ph¸t triÓn SMES ë §µi Loan vµ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn
giai ®o¹n 2001 ®Õn 2010. ....................................................................................... 44

1.
Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc cña c¸c SMEs............................................................ 44
1.1. VÒ ®Æc ®iÓm. ............................................................................................. 44

1.2. Thµnh tùu cña c¸c SMEs cña §µi Loan. ................................................... 47

2. Nh÷ng kinh nghiÖm thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn SMEs cña §µi Loan. 53

3. §Þnh h−íng ph¸t triÓn SMEs cña §µi Loan trong vßng 10 n¨m tíi kÓ tõ khi gia
nhËp WTO ........................................................................................................... 55

3.1. C¶i thiÖn m«i tr−êng kinh doanh cho c¸c SMES ...................................... 55

3.2. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c SMEs........................................... 56

3.3. Nguån vèn vay tõ phÝa ChÝnh phñ ®−îc khai th¸c hiÖu qu¶ dµnh cho c¸c
SMEs........................................................................................................ 57

3.4. Ngoµi ra, c¸c SMEs cña §µi Loan cßn ®−îc tham gia vµo c¸c ch−¬ng
tr×nh ph¸t triÓn chiÕn l−îc ®Æc biÖt .......................................................... 57

Ch−¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn SMEs cña ViÖt nam cã liªn hÖ tíi ®µi loan59

I.
Thùc tr¹ng cña c¸c SMEs ë ViÖt nam .................................................................... 59
1.
Kh¸i niÖm vµ tiªu chÝ x¸c ®Þnh SMEs ë ViÖt Nam. ............................................ 59
1.1. Kh¸i niÖm.................................................................................................. 59

1.2. Tiªu chÝ x¸c ®Þnh SMEs. ........................................................................... 59

2. Thùc tr¹ng c¸c SMEs cña ViÖt Nam. .................................................................... 61

2.1. VÒ sè l−îng c¬ cÊu theo ngµnh cña SMEs ................................................ 61

2.2. Vèn cña c¸c SMEs. ................................................................................... 64

2.3. C«ng nghÖ, thiÕt bÞ cña c¸c SMEs............................................................. 65

2.4. Lao ®éng vµ ®éi ngò lao ®éng cña c¸c SMEs. .......................................... 66

2.5. M«i tr−êng thÓ chÕ ë ViÖt Nam. ............................................................... 67

II. Vai trß vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn SMES ë ViÖt nam ..................................... 71

1.
Vai trß cña SMES ë ViÖt Nam ............................................................................ 71
1.1. SMEs cã vai trß quan träng trong sù t¨ng tr−ëng cña nÒn kinh tÕ ............ 71

1.2. SMEs gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho ng−êi L§72

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nền kinh tế thế giới đã ghi nhận vô số những kinh nghiệm và thành tựu của mô hình DNVVN (SMEs) trong đó, SMEs của Đài Loan được các nước công nhận là 1 trong nh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement