Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rhett162
#752213 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng biện pháp phi thuế quan việt nam trong quá trình hội nhập
KILOBOOKS.COM
X©y dùng mét sè biÖn ph¸p phi thuÕ b¶o hé s¶n xuÊt cña ViÖt Nam


3

Lêi nãi ®Çu
Xu h−íng toµn cÇu ho¸ hiÖn ®ang ®−îc c¸c quèc gia trªn thÕ giíi coi
lµ gi¶i ph¸p tÊt yÕu ®Ó ®Èy m¹nh vµ th¸o gì nh÷ng khã kh¨n cña vÊn ®Ò
t¨ng tr−ëng kinh tÕ. Còng nh− c¸c n−íc kh¸c trªn thÕ giíi, viÖc ViÖt
Nam kh«ng ngõng t¨ng c−êng héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ kh«ng n»m
ngoµi môc tiªu khai th¸c nh÷ng −u thÕ s½n cã trong n−íc còng nh− tËn
dông nh÷ng yÕu tè bªn ngoµi vÒ thÞ tr−êng, vèn, c«ng nghÖ, ph−¬ng
ph¸p qu¶n lÝ tiªn tiÕn. Tuy nhiªn tr−íc bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi víi
nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam lµ mét nÒn kinh tÕ
l¹c hËu, cã xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp so víi c¸c quèc gia kh¸c trong khu vùc
vµ trªn thÕ giíi nh− hiÖn nay th× viÖc ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng bÊt lîi vµ
t¸c ®éng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh héi nhËp lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh
khái. §Ó h¹n chÕ nh÷ng bÊt lîi vµ t¸c ®éng tiªu cùc ®ã ®ßi hái chóng ta
ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p nhÊt ®Þnh vµ mét trong sè ®ã lµ viÖc b¶o hé
tÝch cùc nÒn kinh tÕ.
Bªn c¹nh thuÕ quan lµ c«ng cô b¶o hé ®· ®−îc c¸c ®Þnh chÕ th−¬ng
m¹i quèc tÕ thõa nhËn th× c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan còng ®−îc rÊt
nhiÒu quèc gia sö dông trong thêi gian qua bëi nh÷ng −u ®iÓm nh− kh¶
n¨ng t¸c ®éng nhanh, m¹nh, phong phó vµ cã thÓ ®¸p øng nhiÒu môc
tiªu trong cïng mét thêi ®iÓm. Tuy nhiªn mÆt tr¸i cña c¸c biÖn ph¸p phi
thuÕ quan vèn g©y ra nhiÒu tranh c·i lµ chóng bao gåm nhiÒu biÖn ph¸p
ch−a ®−îc thõa nhËn bëi c¸c tæ chøc th−¬ng m¹i quèc tÕ vµ cã thÓ ¶nh
h−ëng tiªu cùc ®Õn nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia, mét khu vùc còng nh−
toµn bé nÒn kinh tÕ thÕ giíi. V× vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc nghiªn cøu
c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt víi bÊt cø quèc gia
nµo trªn thÕ giíi. §èi víi mét nÒn kinh tÕ ®ang trong giai ®o¹n chuyÓn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Bên cạnh thuế quan là công cụ bảo hộ đã được các định chế thương mại quốc tế thừa nhận thì các biện pháp phi thuế quan cũng được rất nhiều quốc gia sử dụng tron
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement