Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rose_2005
#752203 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vấn đề thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường chứng khoán Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Môc lôc -
i


i
Môc lôc
Lêi më ®Çu ......................................................................................................... vii Ch−¬ng I............................................................................................................... 1 Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ thu hót vµ qu¶n lý vèn ®Çu t− n−íc ngoµi qua thÞ tr−êng chøng kho¸n ............................................................................................ 1
1. Kh¸i niÖm chu chuyÓn vèn qua thÞ tr−êng chøng kho¸n............................ 1
1.1 §Çu t− n−íc ngoµi trùc tiÕp (FDI)......................................................... 1 1.2 TÝn dông quèc tÕ ................................................................................... 3 1.3 Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA).................................................... 32 1.4 §Çu t− gi¸n tiÕp (FPI) ......................................................................... 19
1.4.1 Kh¸i niÖm .................................................................................... 19 1.4.2 FPI trong mèi quan hÖ víi nh÷ng luång vèn kh¸c ........................ 5
2. C¸c m« h×nh ph©n tÝch nguån FPI vµo mét quèc gia ®ang ph¸t triÓn ...... 58
2.1 M« h×nh ®Çu t− - m« h×nh “kÐo”......................................................... 35 2.2 M« h×nh thanh kho¶n ®Çu t− – m« h×nh “®Èy” ................................. 59
3. T¸c ®éng cña dßng chu chuyÓn vèn ®èi víi nÒn kinh tÕ .......................... 69
3.1 Nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cña dßng lu©n chuyÓn vèn vµo.................... 69 3.2 Rñi ro cña dßng lu©n chuyÓn vèn ....................................................... 10
3.2.1 Rñi ro th¸o lui vèn víi qui m« lín .............................................. 10 3.2.2 Rñi ro ®Çu t− kh«ng sinh lêi......... Error! Bookmark not defined. 3.2.3 Rñi ro vÜ m« liªn quan ®Õn dßng vèn ®Çu t− vµo.......................... 80
4. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi viÖc thu hót vµ qu¶n lý vèn ®Çu t− trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n...................................... Error! Bookmark not defined.
Ch−¬ng II ........................................................................................................... 16
Bµi häc Kinh nghiÖm mang tÝnh quèc tÕ vÒ thu hót vµ qu¶n lý dßng vèn
®Çu t− trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n ................................................................ 16
I. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh chu chuyÓn vèn trªn thÕ giíi........................................ 16
1. Chu chuyÓn vèn vµo c¸c n−íc thuéc khèi APEC..................................... 16 2. Chu chuyÓn vèn vµo c¸c thÞ tr−êng míi næi............................................. 98 3. Chu chuyÓn vèn qua n¨m n−íc bÞ khñng ho¶ng ë Ch©u ¸ .................... 103
II. Kinh nghiÖm thu hót vµ qu¶n lý vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cña mét sè quèc gia cô thÓ........................................................................................................ 111
1. Hµn Quèc................................................................................................ 111
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ở Việt Nam, TTCK đã đi vào hoạt động được gần 3 năm, một thời gian chưa dài nhưng mối quan tâm của các NĐT nước ngoài vào TTCK VN ngày 1 tăng và 1 số NĐT nước n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement