Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thien_than_bong_toi_sesshoumaru
#752202 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phương hướng phát triển thị trường xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001-2010 và tầm nhìn đến năm 2020
KILOBOOKS.COM

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
TrÞnh ThÞ Ph−¬ng Nhung - Ph¸p 1 - K38 - KTNT
2
4.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
Ph−¬ng ph¸p chung ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu lµ ph−¬ng
ph¸p luËn cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin. Nh÷ng ph−¬ng ph¸p cô thÓ ®−îc ¸p dông lµ logic kÕt hîp víi lÞch sö, ph©n tÝch vµ tæng hîp, nghiªn cøu lý thuyÕt, tæng kÕt thùc tiÔn vµ dù b¸o ®Ó ®−a ra nh÷ng kÕt luËn phï hîp.
5.
Néi dung nghiªn cøu
Kho¸ luËn bao gåm 80 trang, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung
®−îc chia thµnh 3 ch−¬ng bao gåm:
Ch−¬ng I. Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn thÞ tr−êng xuÊt
khÈu
Ch−¬ng II. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña ViÖt nam giai
®o¹n 2001-2010 vµ tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020.
Ch−¬ng III. C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr−êng xuÊt khÈu.
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh−ng do tr×nh ®é cã h¹n, hµng ho¸ vµ thÞ tr−êng
l¹i lµ nh÷ng lÜnh vùc ®Çy biÕn ®éng nªn kho¸ luËn khã tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c«.
Qua kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy em xin ®−îc bµy tá lßng biÕt ¬n tíi c¸c thÇy
c« gi¸o tr−êng §¹i häc ngo¹i th−¬ng, nh÷ng ng−êi ®· cung cÊp tri thøc vÒ khoa häc kinh tÕ, vÒ x· héi, ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong suèt h¬n bèn n¨m häc tËp. §Æc biÖt, em xin göi tíi c« gi¸o Ths. NguyÔn Xu©n N÷, ng−êi ®· trùc tiÕp tËn t×nh h−íng dÉn, cung cÊp tµi liÖu vµ nhiÒu kinh nghiÖm quÝ b¸u cho em lêi
c¶m ¬n s©u s¾c.
Hµ Néi, th¸ng 12 n¨m 2003

Sinh viªn

TrÞnh ThÞ Ph−¬ng Nhung
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đối với một nền kinh tế khi phát triển theo chiến lược hướng về xuất khẩu, ngoài việc tập trung phát triển sản xuất hàng xuất khẩu thì vấn đề thị trường tiêu th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement