Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By myloveinyou_92
#752194 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số cải cách chính sách thương mại của Trung quốc kể từ khi gia nhập WTO và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
2.2
Th−¬ng m¹i dÞch vô
2.2.1
LÜnh vùc viÔn th«ng
2.2.2
Chøng kho¸n
2.2.3
Ngµnh ng©n hµng
2.2.4
LÜnh vùc b¶o hiÓm
2.2.5
Ph©n phèi – b¸n lÎ

24
24
25
25
26
26
Ch−¬ng II: Mét sè c¶i c¸ch chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i
cña Trung Quèc sau khi gia nhËp WTO
28
I.

NhËn xÐt chung
28
II.
Mét sè c¶i c¸ch th−¬ng m¹i cô thÓ
31
1.
Mét sè c¶i c¸ch th−¬ng m¹i cô thÓ
1.1 C¶i c¸ch liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u trÝ tuÖ 1.2
§−a quyÒn tù chñ s¶n xuÊt vµ kinh doanh ngo¹i th−¬ng xuèng c¸c ®Þa
ph−¬ng
1.3
C¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ
1.4
Thay ®æi c¸c quy ®Þnh phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ
1.5
TËp trung cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän
1.6
§ñ ngò cèc ®Ó nu«i sèng 1,3 tû d©n
1.7
Gi÷ tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n 7% trong n¨m n¨m tíi
1.8
C¬ chÕ qu¶n lý

31
31

32
34
36
37
39
40
41
2.
KÕt qu¶ sau mét n¨m gia nhËp WTO
2.1
XuÊt nhËp khÈu vµ néi tiªu
2.2
KÕt qu¶ FDI
2.3
Thùc hiÖn nguyªn t¾c kh«ng ph©n biÖt ®èi xö
2.4
Héi nhËp kinh tÕ toµn cÇu
43
43
50
53
54
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việc tham gia WTO sẽ mang lại cho quốc gia thành viên nhiều cơ hội mới, lớn lao về mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, tiếp nhận những hàng hóa, dịch vụ, công ng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement