Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bachkim_8k_9x
#752188 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ngành thép Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
KILOBOOKS.COM
Ngµnh thÐp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ


TrÇn HuyÒn Trang – Anh 8 – K38C
2
Môc Lôc

Lêi më ®Çu ........................................................................................................ 4

Ch−¬ng I ....................................................................................................... 6

Tæng quan vÒ ngµnh thÐp thÕ giíi vµ nh÷ng th¸ch thøc cña ngµnh thÐp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ................................. 6

I. Tæng quan vÒ ngµnh thÐp thÐp thÕ giíi ................................................... 6
1. ThÞ tr−êng thÐp thÕ giíi....................................................................... 6
1.1 Cung............................................................................................... 9
1.2 CÇu............................................................................................... 11 1.3 Gi¸ ............................................................................................... 12
2.Vµi nÐt vÒ ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt thÐp t¹i mét sè quèc gia Ch©u ¸............................................................................................................ 14
2.1 Ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt thÐp t¹i NhËt B¶n........................... 14
2.2 Ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt thÐp t¹i Trung Quèc ...................... 16 2.3 Ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt thÐp t¹i c¸c n−íc §«ng Nam ¸..... 19 2.4 Mét sè kinh nghiÖm trong ph¸t triÓn ngµnh thÐp ........................ 21
II. Th¸ch thøc cña ngµnh thÐp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ
quèc tÕ ...................................................................................................... 24
1. ViÖt Nam vµ vÊn ®Ò héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ................................... 24
1.1 Môc tiªu, nguyªn t¾c, néi dung héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt
Nam ................................................................................................... 25
1.2 Nh÷ng néi dung c¬ b¶n trong c¸c cam kÕt héi nhËp cña ViÖt Nam
........................................................................................................... 29
2. Th¸ch thøc cña ngµnh thÐp ViÖt Nam trong viÖc thùc hiÖn c¸c cam
kÕt héi nhËp........................................................................................... 31

Ch−¬ng II.................................................................................................... 35

Ngµnh thÐp ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y................................... 35

I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ngµnh thÐp ë n−íc ta ................................. 35
1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ngµnh thÐp ë n−íc ta ............................. 35
2. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®−îc ............................................................ 37
II. Thùc tr¹ng ngµnh thÐp ViÖt Nam......................................................... 40
1.VÒ cung .............................................................................................. 40
2. VÒ cÇu ............................................................................................... 42
3. VÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm ........................................................................ 44 4. VÒ nguån nguyªn liÖu....................................................................... 44
5. VÒ c«ng nghÖ .................................................................................... 46
6. VÒ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ kinh doanh thÐp....................................... 46
7. Nguån nh©n lùc................................................................................. 51 8. VÒ xuÊt khÈu ..................................................................................... 52
III. Mét sè bÊt cËp chñ yÕu cña ngµnh thÐp ViÖt Nam hiÖn nay.............. 52
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. tổng quan về ngành thép thế giới và những thách thức của ngành thép Việt Nam trong quá trình hội nhập. chương 2. Ngành thép VN trong những năm gần đây
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online