Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jamal
#752183 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ngân hàng điện tử - Quá trình hình thành và phát triển trên thế giới. thực trạng và triển vọng áp dụng tại Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Ng©n hµng ®iÖn tö (e-banking) qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn thÕ giíi...
TrÇn Hång HuÖ- Líp A6K38B KTNT
2
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
Phô lôc c¸c tõ viÕt t¾t
Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ ng©n hµng trùc tuyÕn ( online-banking)
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ ng©n hµng trùc tuyÕn........................................................ 3
1. Kh¸i niÖm ng©n hµng trùc tuyÕn ........................................................................... 3 2. C¸c dÞch vô ng©n hµng trùc tuyÕn ......................................................................... 3
2.1 Thanh to¸n ®iÖn tö t¹i ®iÓm b¸n hµng (EFTPOS) .......................................... 4 2.2 M¸y rót tiÒn tù ®éng( ATM) .......................................................................... 4
2.3 DÞch vô ng©n hµng qua ®iªn tho¹i ( telephone-banking) ............................... 4 2.4 DÞch vô ng©n hµng t¹i nhµ ( Home-banking hay PC-banking) ...................... 4
2.5 DÞch vô ng©n hµng qua m¹ng m¸y tÝnh toµn cÇu ( Internet-banking)............ 5 2.6 DÞch vô ng©n hµng qua v« tuyÕn truyÒn h×nh t−¬ng t¸c( Interactive TV)...... 6
2.7 DÞch vô ng©n hµng qua m¹ng viÔn th«ng kh«ng d©y ( wireless communications network) hay mobile-banking............................................. 7
3. C¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n ®iÖn tö....................................................................... 7
3.1 ThÎ ( Credit card) ........................................................................................... 7
3.2 ChuyÓn kho¶n ®iÖn tö................................................................................... 11
3.3 ChuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i ®iÓm b¸n hµng (EFTPOS)....................................... 12 3.4 SÐc ®iÖn tö .................................................................................................... 13
3.5 VÝ tiÒn ®iÖn tö............................................................................................... 14 3.6 TiÒn mÆt ®iÖn tö ........................................................................................... 16
3.7 Hèi phiÕu ®iÖn tö.......................................................................................... 17
4. ¦u nh−îc ®iÓm cña ng©n hµng ®iÖn tö................................................................ 18
4.1 VÒ phÝa kh¸ch hµng..................................................................................... 18 4.2 VÒ phÝa ng©n hµng....................................................................................... 22
II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn................................................................ 29
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Dịch vụ Ngân hàng điện tử được phát triển ở VN trong vài năm trở lại đây. nó đáp ứng được phần nào nhu cầu thanh toán của người dân Việt Nam đồng thời mở ra cho
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement