Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By toantink4
#752179 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng XNK bằng đường hàng không ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Tr−êng §¹i Häc Ngo¹i Th−¬ng Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 2003

Qu¸ch Minh Ch©u - A8 K38C

2
Bªn c¹nh ®ã, hiÖn nay thÞ tr−êng giao nhËn cña ViÖt Nam hÕt søc s«i
®éng, cã rÊt nhiÒu c«ng ty tham gia ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy c¹nh tranh quyÕt liÖt cïng víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc chuyªn vÒ lÜnh vùc giao nhËn vËn t¶i tr−íc ®©y. Cho nªn vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao quy tr×nh nghiÖp vô, ®¶m b¶o chÊt l−îng cña hµng ho¸ còng nh− thêi gian lµm thñ tôc nhanh chãng, kÞp tiÕn ®é giao hµng cho kh¸ch hµng. Do ®ã, hoµn thiÖn c«ng t¸c giao nhËn hµng xuÊt nhËp khÈu b»ng ®−êng hµng kh«ng cña ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, nã kh«ng thÓ t¸ch rêi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam víi khu vùc vµ thÕ giíi.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn
quy tr×nh giao nhËn hµng xuÊt nhËp khÈu b»ng ®−êng hµng kh«ng ë ViÖt
Nam
” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ nh»m ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh,
c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn giao nhËn hµng xuÊt nhËp khÈu b»ng ®−êng hµng kh«ng nh»m lµm næi râ tÇm quan träng cña nã ®èi víi sù ph¸t triÓn th−¬ng m¹i quèc tÕ cña ViÖt Nam nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n
nãi chung.
Ho¹t ®éng giao nhËn hµng xuÊt nhËp khÈu lµ mét chuçi c¸c b−íc quy tr×nh
nghiÖp vô nèi tiÕp nhau vµ mçi ph−¬ng thøc vËn t¶i kh¸c nhau l¹i cã mét quy
tr×nh giao nhËn kh¸c nhau. Tuy nhiªn do thêi gian vµ nguån tµi liÖu h¹n chÕ, luËn v¨n cña em chØ tËp trung nghiªn cøu vÒ quy tr×nh nghiÖp vô giao nhËn
b»ng ®−êng hµng kh«ng nh»m ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn quy tr×nh nghiÖp vô giao nhËn b»ng ®−êng hµng kh«ng t¹i Tæng c«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam
Ngoµi phÇn më ®Çu, phÇn kÕt luËn, danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o vµ
c¸c phô lôc kh¸c, luËn v¨n gåm 3 ch−¬ng :
Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ nghiÖp vô giao nhËn hµng xuÊt nhËp khÈu
b»ng ®−êng hµng kh«ng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hoạt động giao nhận hàng XNK bằng đường hàng không đa dạng và phức tạp với bộ chứng từ bào gồm nhiều loại chứng từ khác nhau nền còn nhiều hạn chế như
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement