Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuynguyen_bmt
#752178 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt ng
Kho¸ luËn tèt ng
Kho¸ luËn tèt ng
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
hiÖp
hiÖp
hiÖp

Ph−¬ng thÞ thu thuû - líp A9 - k38c

2
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
ho¹n vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt lµ mét c«ng t¸c kh«ng thÓ thiÕu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n−íc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp nµy yªn t©m s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ph¸t triÓn.
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, cïng víi mong muèn ®−îc t×m
hiÓu, nghiªn cøu s©u thªm vÒ ho¹t ®éng nµy, em ®· chän "B¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ rñi ro ®Æc biÖt t¹i ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p" lµm ®Ò tµi cho Kho¸ LuËn tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi phÇn Lêi më ®Çu vµ phÇn KÕt luËn, phÇn cßn l¹i cña Kho¸ luËn
®−îc chia lµm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I:
Kh¸i qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt.
Ch−¬ng II:
Ho¹t ®éng b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ rñi ro ®Æc biÖt ë ViÖt Nam.
Ch−¬ng III:
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng
b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ rñi ro ®Æc biÖt t¹i ViÖt Nam.
Môc ®Ých cña kho¸ luËn nh»m xem xÐt toµn bé néi dung còng nh− thùc
tiÔn viÖc tiÕn hµnh ho¹t ®éng khai th¸c b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ rñi ro ®Æc biÖt t¹i ViÖt Nam. Kho¸ luËn còng sÏ ®Æt chóng trong mèi quan hÖ víi quy t¾c b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ rñi ro ®Æc biÖt hiÖn ®ang ®−îc ¸p dông ë ViÖt Nam, tõ ®ã thÊy ®−îc nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®−îc còng nh− ch−a ®¹t ®−îc trong ho¹t ®éng b¶o hiÓm nµy, ®ång thêi ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng b¶o hiÓm nãi chung còng nh− b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ c¸c rñi ro ®Æc biÖt nãi riªng.
Em xin bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh cña m×nh ®Õn PGS.TS NguyÔn Nh−
TiÕn, ng−êi ®· tËn t×nh gióp ®ì, h−íng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n nµy. Em còng c¸m ¬n c¸c thÇy, c« trong bé m«n VËn t¶i vµ B¶o hiÓm ®· truyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn thøc v« cïng quý b¸u vÒ lÜnh vùc b¶o hiÓm ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt Kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
Do h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm, tµi liÖu vµ thêi gian nªn Kho¸ luËn kh«ng
tr¸nh khái thiÕu sãt. V× vËy, em kÝnh mong nhËn ®−îc sù gãp ý, nhËn xÐt cña c¸c thÇy, c¸c c« vµ c¸c b¹n ®Ó Kho¸ luËn ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. khái quát chung về Bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt. chương 2. hoạt động Bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt ở VN. chương 3. một số giải phpas nh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement