Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By auduongtruongphuoc
#752177 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tác động của hoạt động xuất nhập khẩu đến môi trường ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp T¸c ®éng cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®Õn m«i tr−êng
TrÇn Minh Hoµng - Líp A14 - K38D - §¹i häc Ngo¹i th−¬ng

- -
2

con tµu, do ®ã c¶ hai cã thÓ cïng ch×m nghØm khi x¶y ra b·o tè hoÆc con tµu sÏ ®−a chóng ®Õn bÕn bê thanh b×nh vµ giÇu cã. Vµ ®Ó con tµu cËp bÕn ë h¶i c¶ng tèt nh− vËy th× ®oµn thuû thñ vµ nh÷ng hµnh kh¸ch ( nh− tiÒn tÖ, tµi chÝnh, gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ vµ nhÊt lµ lao ®éng vµ b¶o trî x· héi) ph¶i ®−îc hoan nghªnh trªn tÇu. Sau hÕt vµ cÇn nhÊt lµ ph¶i cã mét e kÝp tèt hç trî cho thuyÒn tr−ëng.
H×nh ¶nh nµy rÊt cã tÝnh thuyÕt phôc vµ cÇn ®−îc ¸p dông ë c¶ ph¹m vi
quèc gia vµ toµn cÇu. ThËt vËy, trªn ph¹m vi toµn cÇu, cã thÓ nµo l¹i ®Ó cho c¸c thÞ tr−êng v« t©m, v« hån, víi mét mong muèn duy nhÊt lµ lîi nhuËn, nhÊt lµ c¸c thÞ tr−êng tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh cuéc sèng cña mäi ng−êi kh«ng? Cã thÓ nµo chóng ta l¹i chÞu ®ùng hay t×m ra mét c¬ cÊu kinh tÕ toµn cÇu míi ®Ó thay thÕ cho c¬ cÊu ®· tån t¹i suèt 50 n¨m sau c¸c cuéc thÕ chiÕn, mét c¬ cÊu ®−îc gäi lµ c¬ cÊu sèng cßn nh−ng l¹i kh«ng thÓ v−ît qua ®−îc nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc cña toµn cÇu ho¸ h¬n n÷a.
Do vËy, trªn con ®−êng tíi thêi ®¹i míi, c¸c tæ chøc quèc tÕ víi kh¶ n¨ng
chuyªn s©u ph¶i cïng nhau x©y dùng mét c¬ cÊu kinh tÕ toµn cÇu chung ®Ó thóc ®Èy vµ qu¶n lÝ mèi liªn hÖ sèng cßn cña c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau cña ®êi sèng kinh tÕ toµn cÇu, trong ®ã cã mèi liªn hÖ th−¬ng m¹i quèc tÕ ( xuÊt nhËp khÈu) vµ m«i tr−êng.
ViÖt Nam cßn ®ang chËm ch¹p trªn con ®−êng tõ liªn kÕt quèc gia ®Õn
liªn kÕt quèc tÕ. Tuy nhiªn, víi luång sinh khÝ cña c«ng cuéc ®æi míi b¾t ®Çu tõ cuèi nh÷ng n¨m thËp kØ t¸m m−¬i, ViÖt Nam ®· tiÕn mét b−íc dµi theo h−íng hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ vµ ®ang s¸nh cïng c¸c n−íc trong khu vùc. Sù ph¸t triÓn nµy ®· n¶y sinh nh÷ng th¸ch thøc míi, mµ nã kh¸c víi nh÷ng khã kh¨n chóng ta ®· v−ît qua trong 30 n¨m qua. Sù ph¸t triÓn cña th−¬ng m¹i nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nãi riªng lµm cho nÒn kinh tÕ chÞu mét søc c¨ng míi, nh− c¹n kiÖt nguån tµi nguyªn vµ gi¶m sù che phñ cña rõng, m«i tr−êng sinh th¸i bÞ « nhiÔm nghiªm träng. H¬n bao giê hÕt, viÖc nghiªn cøu t¸c ®éng tiªu cùc cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu tíi m«i tr−êng tù nhiªn lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch.
XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu trªn, em ®· chän ®Ò tµi: “T¸c ®éng cña ho¹t ®éng
xuÊt nhËp khÈu ®Õn m«i tr−êng ë ViÖt Nam ”
. Môc ®Ých cña khãa luËn lµ
th«ng qua viÖc nghiªn cøu b¶n chÊt, c¸c quy ®Þnh ph¸p lÝ vµ thùc tr¹ng mèi quan hÖ gi÷a xuÊt nhËp khÈu vµ m«i tr−êng ®Ó thÊy ®−îc ¶nh h−ëng cña c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®Õn m«i tr−êng tù nhiªn, trong ®ã em chØ xin tËp trung vµo nghiªn cøu c¸c t¸c ®éng tiªu cùc, tõ ®ã ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p , kiÕn nghÞ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tổng quan về mối quan hệ giữa XNK và môi trường. chương 2. Thực trạng tác động tiêu cực của hoạt động XNK đến môi trường tự nhiên. chương 3. các giải
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement