Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Quentin
#752175 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ngành công nghiệp dầu non trẻ của Việt Nam trong tiến trình hội nhập
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp T¹ B¨ng Thanh – A2 K38A
Khoa Kinh tÕ Ngo¹i Th−¬ng
Lêi c¶m ¬n


§Ó cã thÓ hoµn thµnh tèt kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy, tr−íc hÕt, em xin
göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi Gi¶ng viªn, Th¹c sÜ §µo Ngäc TiÕn
cña Khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng, ng−êi ®· rÊt tËn t×nh h−íng dÉn vµ
®ãng gãp nhiÒu ý kiÕn ®¸ng quý cho em trong suèt thêi gian qua. Em
còng xin bµy tá lßng biÕt ¬n cña m×nh tíi tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o tr−êng
§¹i Häc Ngo¹i Th−¬ng ®· trang bÞ cho em rÊt nhiÒu kiÕn thøc quý b¸u
trong h¬n 4 n¨m em häc tËp vµ tr−ëng thµnh d−íi m¸i tr−êng th©n
th−¬ng nµy. C¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c«ng ty ho¸ dÇu LG VINA
Chemical. Cuèi cïng, em xin c¶m ¬n gia ®×nh vµ b¹n bÌ ®· quan t©m
ch¨m sãc vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt gióp em cã thÓ chuyªn t©m
nghiªn cøu vµ hoµn thµnh kho¸ luËn.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Thực trạng ngành công nghiệp Hoá dầu của Việt Nam. Chương 2: Kinh nghiệm phát triển ngành Hoá dầu ở một số nước trong khu vực châu Á. Chương 3: Một số
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement