Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Doron
#752174 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chuyển giao công nghệ trong chiến lược phát triển của Tổng công ty HKVN
KILOBOOKS.COM
ChuyÓn giao c«ng nghÖ trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Tæng C«ng Ty HKVN

2
2.1. §Æc tr−ng cña c«ng nghÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ trong ngµnh
hµng kh«ng d©n dông .................................................................... 19
2.2. Vai trß cña chuyÓn giao c«ng nghÖ trong ngµnh hµng kh«ng d©n
dông thÕ giíi.................................................................................. 21
2.3. Kh¸i qu¸t vÒ vai trß chuyÓn giao c«ng nghÖ ®èi víi sù ph¸t triÓn
cña Tæng C«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam ...................................... 22
2.4. Nh÷ng thµnh tùu vµ tån t¹i cña Tæng C«ng ty hµng kh«ng ViÖt
Nam nh÷ng n¨m qua ..................................................................... 24

Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng chuyÓn giao c«ng nghÖ trong chiÕn
l−îc ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam
................................................................................. 31
I. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam ®Õn
n¨m 2010 vµ ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2020
................................................ 31
1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn, môc tiªu vµ c¸c chØ tiªu chiÕn l−îc ................... 31
2. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn vËn t¶i hµng kh«ng.............................................. 32
3. ChiÕn l−îc ®Çu t− ph¸t triÓn ®éi tµu bay ............................................... 38
4. ChiÕn l−îc vèn....................................................................................... 39
5. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ................................................... 39
6. ChiÕn l−îc héi nhËp quèc tÕ.................................................................. 40
7. ChiÕn l−îc Khoa häc c«ng nghÖ, c«ng nghiÖp hµng kh«ng.................. 42
II. Thùc tr¹ng c«ng nghÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cña Tæng C«ng ty
hµng kh«ng ViÖt Nam trong mét sè lÜnh vùc chñ yÕu
........................ 44
1. LÜnh vùc vËn t¶i hµng kh«ng ................................................................. 44
2. LÜnh vùc ®iÒu hµnh bay ......................................................................... 51
3. Nh÷ng tån t¹i trong ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ cña Tæng C«ng
ty hµng kh«ng ViÖt Nam ....................................................................... 53

Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ chuyÓn giao
c«ng nghÖ cña Tæng C«ng ty hµng kh«ng

ViÖt Nam
............................................................................. 54
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Khái quát về công nghệ và chuyển giao công nghệ trong ngành hàng không dân dụng. Chương 2: Thực trạng công nghệ chuyển giao trong chiến lược phát triể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement