Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rainbow_139
#752173 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chính sách quản lý hàng nhập khẩu của Mỹ và một số điều cần lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hoá vào thị trường này
KILOBOOKS.COM

2
dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò thùc tÕ ®Æt ra trong ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng cña ®Êt n−íc trong bµi kho¸ luËn cña m×nh. Víi mong muèn ®ã, vµ xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tÕ t×m hiÓu thÞ tr−êng Mü, em ®· chän ®Ò tµi “ChÝnh s¸ch qu¶n lý hµng nhËp khÈu cña Mü vµ mét sè ®iÒu cÇn l−u ý ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo thÞ tr−êng nµy” ®Ó thùc hiÖn kho¸ luËn cña m×nh. Môc ®Ých ®Æt ra lµ nªu lªn ®−îc nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nhÊt vÒ thÞ tr−êng Mü còng nh− nh÷ng ®¹o luËt quan träng qu¶n lý hµng nhËp khÈu cña Mü, tõ ®ã rót ra nh÷ng ®iÒu ®¸ng l−u ý nhÊt mµ doanh nghiÖp cÇn quan t©m khi xuÊt khÈu hµng vµo Mü. Qua ®Êy, gãp phÇn cho sù thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong bu«n b¸n víi Mü.
Ph−¬ng ph¸p sö dông ®Ó thùc hiÖn kho¸ luËn lµ ph−¬ng ph¸p duy vËt
biÖn chøng, kÕt hîp víi ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp vµ thèng kª.
V× ®©y lµ mét vÊn ®Ò réng lín vµ phøc t¹p nªn trong ph¹m vi bµi kho¸
luËn cña m×nh, em chØ xin chän c¸ch tiÕp cËn ®Ò tµi tõ mét b×nh diÖn kh¸i qu¸t nhÊt ®Ó tiÕn hµnh nghiªn cøu.
Kho¸ luËn ®−îc chia lµm ba phÇn:
-
Ch−¬ng 1:
Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nÒn kinh tÕ Mü
-
Ch−¬ng 2:
ChÝnh s¸ch qu¶n lý hµng nhËp khÈu cña Mü trong giai ®o¹n
hiÖn nay
-
Ch−¬ng 3:
Mét sè vÊn ®Ò cÇn l−u ý ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi
xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo thÞ tr−êng nµy
MÆc dï ®· cè g¾ng, nh−ng do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n, kho¸ luËn ch¾c
ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ dÉn tËn t×nh cña thÇy c« vµ gãp ý cña b¹n bÌ ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn ®Ò tµi.
Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h−íng dÉn TiÕn sÜ Ph¹m Duy
Liªn ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ gióp ®ì em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy.Hµ Néi, 12-2003

Sinh viªn thùc hiÖn: T¹ ThÞ Minh HuÖ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về nền kinh tế Mỹ. Chương 2: Chính sách quản lý hàng nhập khẩu của Mỹ trong giai đoạn hiện nay. Chương 3: Một số vấn đề cần lưu ý
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement