Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By the_girl
#752167 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tự do hoá lãi suất: Thực trạng và giải pháp trong tiến trình hội nhập
KILOBOOKS.COM
Tù do ho¸ l·i suÊt: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p trong tiÕn tr×nh héi nhËp2
4.2. T¸c ®éng cña tù do ho¸ l·i suÊt .......................................................... 32

4.2. 1. T¸c ®éng tÝch cùc.......................................................................... 32

4.2.2. T¸c ®éng tiªu cùc........................................................................... 33

Ch−¬ng II

Thùc tr¹ng tù do ho¸ l·i suÊt ë ViÖt Nam ............36

I. DiÔn biÕn l·i suÊt tÝn dông trong thêi gian qua ....................................... 36

1.C¬ chÕ l·i suÊt thùc ©m thêi kú tr−íc 1992................................................ 36

2. C¬ chÕ l·i suÊt thùc d−¬ng vµ qu¶n lý theo khung l·i suÊt thêi kú
6/1992 ®Õn 1995 ............................................................................................ 37

3. C¬ chÕ l·i suÊt thùc d−¬ng thêi kú 1996 – 7/2000 nh−ng cã níi láng h¬n giai ®o¹n tr−íc víi quy ®Þnh vÒ trÇn l·i suÊt cho vay ............................ 39

4. C¬ chÕ l·i suÊt tho¶ thuËn – mét b−íc tiÕn quan träng trong tiÕn
tr×nh tù do ho¸ l·i suÊt thêi kú tõ th¸ng 8/2000 ®Õn nay .............................. 41

4. 1. C¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt c¬ b¶n b»ng ®ång ViÖt Nam .................... 41

4. 2. C¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt ngo¹i tÖ..................................................... 43

4. 3. C¬ chÕ l·i suÊt cho vay tho¶ thuËn b»ng ®ång ViÖt Nam ................. 46

4.3.1.Sù cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn tù do ho¸ l·i suÊt tÝn dông ng©n hµng ë ViÖt Nam ............................................................................................... 47

4.3.2. C¬ së ph¸p lý vµ thùc tÕ cu¶ viÖc Ng©n hµng Nhµ n−íc x¸c ®Þnh vµ c«ng bè l·i suÊt c¬ b¶n....................................................................... 49

T10/2000
........................................................................................................ 52

4.3.3. Mét sè yªu cÇu ®ßi hái ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông khi ¸p dông c¬ chÕ cho vay theo l·i suÊt tho¶ thuËn. ................................................. 54

II. Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n ®Ó thùc hiÖn tù do ho¸ l·i suÊt ë ViÖt Nam............................................................................................... 56

1. Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi:........................................................................ 56

1.1.VÒ t×nh h×nh kinh tÕ vÜ m«: ................................................................... 56

1.2. VÒ t×nh h×nh thÞ tr−êng tµi chÝnh ......................................................... 56

1.3.VÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i vµ c¸c thÓ chÕ tµi chÝnh trung gian kh¸c. .............................................................. 57

1.4. ChÕ ®é c«ng bè th«ng tin tµi chÝnh, chÕ ®é kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n...... 57

1.5. T×nh h×nh dù tr÷ ngo¹i tÖ quèc gia...................................................... 57

1.6. N¨ng lùc tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n........................................ 57

2. Nh÷ng khã kh¨n trong tiÕn tr×nh tù do ho¸ l·i suÊt ë ViÖt Nam .............. 58

III. Môc tiªu vµ b−íc ®i tiÕp theo cña qu¸ tr×nh tù do ho¸ l·i suÊt ë ViÖt Nam.................................................................................................................. 59

1. Môc tiªu quan ®iÓm cña qu¸ tr×nh tù do ho¸ l·i suÊt ë ViÖt Nam ............ 59

2. B−íc ®i tiÕp theo cña tù do ho¸ l·i suÊt..................................................... 60

Ch−¬ng III

Gi¶i ph¸p nh»m tiÕp tôc thùc hiÖn tiÕn tr×nh tù
do ho¸ l·i suÊt ë ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp...............63

I. §iÒu kiÖn ®Ó tiÕp tôc tiÕn tr×nh tù do ho¸ l·i suÊt ................................... 63

II. Gi¶i ph¸p tr−íc m¾t cña tiÕn tr×nh tù do ho¸ l·i suÊt........................... 64

1. Cñng cè thÞ tr−êng néi tÖ liªn ng©n hµng, thÞ tr−êng ®Êu thÇu tr¸i
phiÕu, tÝn phiÕu kho b¹c Nhµ n−íc, nghiÖp vô thÞ tr−êng më víi quy m«
®ñ lín, ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ cã chiÒu s©u, ®Ó lÊy møc l·i suÊt h×nh hµnh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
CHương 1: Lý luận chung về lãi suất và tự do hoá lãi suất. Chương 2: Thực trạng tự do hoá lãi suất ở Việt Nam. Chương 3: Giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tiến
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement