Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vietdungbui2002
#752161 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phương hướng và biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của công ty liên doanh sản xuất ô tô Mercedes - Benz Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Tr−¬ng ThÞ Thu Hµ

2
4.2. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan

28
5.
Vai trß cña viÖc duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm 31
Ch−¬ng II:
Thùc tr¹ng kinh doanh vµ më réng thÞ 34

tr−êng tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty liªn

doanh « t« Mercedes-benz viÖt nam (mbv)
I.
ThÞ tr−êng « t« ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y
34
II.
Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña MBV


35
1.
S¬ l−îc lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña MBV

35
2.
Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty MBV


38
3.
C¬ cÊu tæ chøc vµ nh©n sù cña MBV39
4.
T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña MBV43
III. Ho¹t ®éng më réng thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm cña
49
MBV giai ®o¹n (2000-2002)
1.
T×nh h×nh thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty

49
2.
C¸c biÖn ph¸p c«ng ty ®· ¸p dông ®Ó duy tr× vµ më réng
53
thÞ tr−êng tiªu thô
2.1. C«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr−êng53
2.2. C«ng t¸c tæ chøc x©y dùng m¹ng l−íi b¸n hµng


55
2.3. ChiÕn l−îc s¶n phÈm


56
2.4. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶


58
2.5. C¸c biÖn ph¸p hç trî xóc tiÕn tiªu thô63
3.
§¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng
65
tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Những vấn đề lý luận về thị trường và mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement