Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By barbie21_9
#752156 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ngành công nghiệp ô too Việt Nam - Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh sự phát triển
KILOBOOKS.COM
Ngµnh C«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn
TrÇn ThÞ BÝch H−êng - Anh8 - K38 - KTNT

2
cïng t×m hiÓu thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam ®ång thêi nghiªn cøu con ®−êng ®i tíi t−¬ng lai cña ngµnh c«ng nghiÖp nµy.
2.
Môc ®Ých nghiªn cøu
T×m hiÓu thùc tr¹ng cña ngµnh c«ng ngiÖp « t« ViÖt Nam vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, ph©n tÝch nh÷ng khã kh¨n tån t¹i còng nh− nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh trong thêi gian tíi nh»m gióp cho b¶n th©n, nh÷ng ng−êi trong vµ ngoµi ngµnh hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ tÇm quan träng cña ngµnh c«ng nghiÖp nµy, tõ ®ã mçi ng−êi cã c¸i nh×n ®óng ®¾n h¬n vÒ hiÖn t¹i vµ c¶ t−¬ng lai cña ngµnh nh»m khuyÕn khÝch sù ®ãng gãp cña mçi c¸ nh©n, tæ chøc cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp cùc kú quan träng nµy trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i ho¸ n−íc nhµ.
3.
§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
§èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ngµnh c«ng nghiÖp « t« cña ViÖt Nam trong thêi gian qua nh− qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, thùc tr¹ng còng nh− ®Þnh h−íng ph¸t triÓn ngµnh trong thêi gian tíi cña ChÝnh phñ. Ng−êi viÕt tËp trung ®i s©u nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc ®èi víi viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh ®ång thêi ph©n tÝch nh÷ng khã kh¨n vµ tån t¹i cña ngµnh c«ng nghiÖp nµy tõ ®ã m¹nh d¹n ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp nµy.
§Ó lµm râ thªm ®èi t−îng cña ®Ò tµi, ph¹m vi nghiªn cøu më réng sang nghiªn cøu ngµnh c«ng nghiÖp « t« cña c¸c n−íc ph¸t triÓn nh− Mü, NhËt B¶n vµ c¸c n−íc trong khu vùc nh− Th¸i Lan, Malaysia vµ mét sè n−íc kh¸c nh»m cung cÊp cho ng−êi ®äc c¸i nh×n toµn diÖn h¬n vÒ ngµnh c«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam ®ång thêi ®óc rót nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u trong con ®−êng x©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp « t« quan träng cña n−íc m×nh.
4.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển ngành công nghiệp ô tô thế giới. Chương 2: Thực trạng phát triển ngành công gnhiepej ô tô Việt Nam. Chương 3: Giải
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement