Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bi_lak
#752154 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề về điều hành tỷ giá NHTW Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2

Môc lôc

Trang
Lêi nãi ®Çu

4

Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i


I. Tû gi¸ hèi ®o¸i

6
1. Kh¸i niÖm tû gi¸ hèi ®o¸i
6
2. C¬ së h×nh thµnh tû gi¸ hèi ®o¸i
6
2.1. ThuyÕt ngang gi¸ vµng

6
2.2. ThuyÕt ngang gi¸ søc mua

7
3. Niªm yÕt tû gi¸
9
4. C¸c lo¹i tû gi¸
11
II. T¸c ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i ®èi víi nÒn kinh tÕ

14
1. T¸c ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i tíi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu
14
2. T¸c ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i tíi ®Çu t− vµ tÝn dông quèc tÕ
16
III. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng lªn tû gi¸

18
1. Quan hÖ cung – cÇu vÒ ngo¹i hèi trªn thÞ tr−êng
18
2. Møc chªnh lÖch l·i suÊt
20
3. Møc chªnh lÖch l¹m ph¸t
20
Ch−¬ng II:Vai trß cña NHTW trong c¸c chÕ ®é tû gi¸

I. C¸c chÕ ®é tû gi¸
22
1. ChÕ ®é tû gi¸ th¶ næi hoµn toµn

23
2. ChÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh

25
3. ChÕ ®é tû gi¸ th¶ næi cã ®iÒu kiÖn

27
II. Ho¹t ®éng ®iÒu hµnh tû gi¸ cña NHTW

28
1. Môc ®Ých can thiÖp cña NHTW
28
2. C¸c h×nh thøc can thiÖp cña NHTW
29
III. Vai trß cña NHTW trong c¸c chÕ ®é tû gi¸
34
1. H×nh thµnh tû gi¸ theo quan hÖ cung cÇu
34
2. Vai trß cña NHTW trong chÕ ®é tû gi¸ th¶ næi hoµn toµn
38
3. Vai trß cña NHTW trong chÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh
40
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá hối đoái. I. Tỷ giá hối đoái. 1. Khái niệm tỷ giá hối đoái.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement