Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lionking_iamking
#752152 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hiệp định thương mại Việt Mỹ với vấn đề xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Mỹ
KILOBOOKS.COM
lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, xu thÕ quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ lµ xu thÕ chung cña c¸c n−íc, c¸c khu
vùc vµ toµn thÕ giíi. C¸c n−íc ngµy cµng ph¸t triÓn th× cµng phô thuéc lÉn nhau nhiÒu h¬n trªn tinh thÇn hîp t¸c b×nh ®¼ng, t«n träng chñ quyÒn vµ cïng cã lîi. ViÖt Nam tõ khi më cöa kinh tÕ ®Õn nay ®· thu ®−îc nhiÒu thµnh c«ng, mµ thµnh
c«ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ lµ rÊt quan träng. C¸n c©n th−¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n−íc ngµy cµng lín. Trªn con ®−êng héi nhËp vµo xu thÕ quèc tÕ ho¸ cña kinh tÕ thÕ giíi, quan hÖ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam víi c¸c n−íc lµ v« cïng
quan träng. Cho ®Õn nay ViÖt Nam ®· cã quan hÖ bu«n b¸n víi trªn 120 n−íc, ®· ký HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i víi trªn 60 n−íc vµ tho¶ thuËn vÒ quy chÕ tèi huÖ quèc víi h¬n
70 n−íc vµ vïng l·nh thæ, trong ®ã quan hÖ th−¬ng m¹i víi Hoa Kú lµ rÊt quan träng. Quan hÖ ngo¹i giao ViÖt Nam - Hoa Kú ®−îc thiÕt lËp n¨m 1995 ®· gióp cho th−¬ng m¹i gi÷a hai n−íc ngµy cµng ®−îc c¶i thiÖn. TiÕn tr×nh b×nh th−êng ho¸ quan hÖ kinh
tÕ ®· ®−îc cô thÓ ho¸ b»ng HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt - Mü ngµy 13/7/2000, trong ®ã hai bªn cam kÕt dµnh cho nhau qui chÕ tèi huÖ quèc ngay lËp tøc vµ v« ®iÒu kiÖn. HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i gi÷a hai n−íc ®· lµ tiÒn ®Ò quan träng cho hµng ho¸ cña ViÖt
Nam sang thÞ tr−êng Mü, mét thÞ tr−êng lín cã nhiÒu ph©n ®o¹n. Tuy nhiªn víi tr×nh ®é s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ, hµng ViÖt Nam gÆp kh«ng Ýt th¸ch thøc khi vµo thÞ tr−êng nµy.
Do ®ã, ViÖt Nam cÇn ph¶i ®−a ra ®−îc nh÷ng ®Þnh h−íng, chñ tr−¬ng kÞp thêi ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i hiÖu qu¶ gãp phÇn ph¸t triÓn tèt kinh tÕ ®Êt n−íc.
HiÓu ®−îc tÇm quan träng cña HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña ®Êt n−íc, em chän ®Ò tµi: “HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt- Mü víi vÊn ®Ò xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam sang
Mü”. Néi dung cña kho¸ luËn tèt nghiÖp ®−îc tr×nh bµy trong 3 ch−¬ng :
Ch−¬ng I
: Tæng quan vÒ HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt- Mü vµ nhu cÇu cña thÞ tr−êng
Mü.
Ch−¬ng II
: HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt – Mü vµ c¬ héi - th¸ch thøc ®èi víi viÖc xuÊt
khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam sang Mü

2
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Tổng quan về hiệp định thương mại VIệt - Mỹ và nhu cầu của thị trường Mỹ. CHương 2: Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và cơ hội thách thức đối với việc x
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement