Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ILOVE_YOU
#752151 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển Ngành thép Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới
KILOBOOKS.COM
Ngµnh thÐp ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi


2
c«ng cuéc CNH-H§H nhu cÇu vÒ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ tèc ®é ®« thÞ ho¸ gia t¨ng m¹nh mÏ th× thÐp trë thµnh vËt liÖu ngµy cµng quan träng vµ
phæ biÕn.
Trong thêi gian qua thÞ tr−êng thÐp ViÖt Nam còng nh− thÕ giíi cã
nhiÒu biÕn ®éng lín. Ngµnh thÐp ViÖt Nam ®ang ®øng tr−íc thö th¸ch kh¾c nghiÖt vµ ®· cã dÊu hiÖu ph¸t triÓn kh«ng theo quy ho¹ch, kh«ng tÝnh lîi Ých l©u dµi g©y ¶nh h−ëng nghiªm träng tíi sù ph¸t triÓn tæng thÓ cña ngµnh thÐp. §iÒu nµy cã nguy c¬ lµm l·ng phÝ c¸c nguån lùc ®Çu t− vµ l©u dµi cã thÓ ¶nh h−ëng m¹nh tíi toµn nÒn kinh tÕ nãi chung. N−íc ta cã tiÒm n¨ng lín vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n. Cã thÞ tr−êng trong n−íc réng lín, rÊt ®a d¹ng vÒ gang thÐp vµ ®ang ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh. ThÞ tr−êng nµy cßn
bao gåm c¶ vïng §«ng Nam ¸ réng lín, nhÊt lµ c¸c n−íc xung quanh
kh«ng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn gang thÐp nh− ta. Chóng ta cã kh¶ n¨ng x©y dùng ngµnh gang thÐp tõ th−îng nguån víi nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt
khÐp kÝn hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, søc c¹nh tranh m¹nh, vèn ®Çu t− chÊp nhËn ®−îc. Tuy nhiªn, nh×n vµo thùc tr¹ng ngµnh thÐp hiÖn nay thÊy cßn nhiÒu bÊt cËp tõ c¶ phÝa Nhµ n−íc vµ doanh nghiÖp. HËu qu¶ lµ nh÷ng biÕn ®éng trong thÞ tr−êng gÇn ®©y ®· khiÕn kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp lao ®ao. T×nh thÕ ngµnh thÐp ViÖt Nam cÇn cã sù ph©n tÝch kü l−ìng. Tr−íc hÕt ph¶i nh×n th¼ng vµo thùc tr¹ng ngµnh thÐp ViÖt Nam ®ang nh− thÕ nµo. Cã ®iÓm
m¹nh, ®iÓm yÕu nµo, n¨ng lùc c¹nh tranh ra sao trong thêi ®iÓm hiÖn nay còng nh− trong t−¬ng lai khi ViÖt Nam tham gia ®Çy ®ñ vµo AFTA, WTO vµ c¸c tæ chøc kh¸c. Còng cÇn ph¶i ph©n tÝch t×nh h×nh khu vùc vµ thÕ giíi, so s¸nh t−¬ng quan víi ViÖt Nam xem c¬ héi cho chóng ta cã cßn kh«ng vµ ph¸t triÓn nh− thÕ nµo. Trong b¶n th©n c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam
còng nªn cã sù ph©n tÝch ®Ó cã sù ph©n bæ hîp lý c¸c nguån lùc ®Çu t− cho tõng ngµnh c«ng nghiÖp gióp ®Êt n−íc ph¸t triÓn nhanh nh−ng c©n ®èi. Tõ
®ã, Nhµ n−íc vµ c¸c doanh nghiÖp cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ g× gióp cho ngµnh thÐp ph¸t triÓn vµ héi nhËp quèc tÕ thµnh c«ng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Quá trinh hình thành và phát triển ngành công nghiệp thép việt Nam. Chương 2. Ngành thép việt Nam đứng trước thách thức hội nhập kinh tế khu vực và th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement