Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By so_lube
#752150 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở việt Nam
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp TrÇn Hïng, A11-K38D


2
sinh. §iÒu nµy khiÕn c¸c ng©n hµng cã vèn nh−ng kh«ng cho vay ®−îc, cßn khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh cã nhu cÇu lín vÒ vèn l¹i kh«ng ®−îc cho vay.

XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trªn, ng−êi viÕt m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi
“Mét sè gi¶i ph¸p më réng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi
quèc doanh ë ViÖt Nam
”.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña khãa luËn:

- Nghiªn cøu nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tÝn dông, tÝn dông ng©n hµng vµ qu¸
tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña tÝn dông ng©n hµng t¹i ViÖt Nam.

- T×m hiÓu vÒ khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ë ViÖt Nam, vai trß cña
khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng nh− nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc mµ khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®ang gÆp ph¶i, tõ ®ã
nªu bËt vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ nµy.

- §i s©u t×m hiÓu nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc còng nh− nh÷ng h¹n chÕ trong
quan hÖ tÝn dông gi÷a c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i vµ khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ë ViÖt Nam trong thêi gian qua, còng nh− nguyªn nh©n cña nh÷ng kÕt
qu¶, h¹n chÕ ®ã.

- §−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ, lo¹i bá nh÷ng nguyªn nh©n dÉn
®Õn nh÷ng h¹n chÕ trong quan hÖ gi÷a c¸c ng©n hµng vµ khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh, tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p më réng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ë ViÖt Nam.
3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu:

- §èi t−îng nghiªn cøu: Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi khu vùc
kinh tÕ ngoµi quèc doanh ë ViÖt Nam.

- Ph¹m vi nghiªn cøu: TËp trung vµo thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ng©n
hµng ®èi víi khu vùc ngoµi quèc doanh th«ng qua t×m hiÓu nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc vµ nh÷ng h¹n chÕ trong quan hÖ tÝn dông gi÷a c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i vµ khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ë ViÖt Nam.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở việt Nam hiện nay vẫn phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức đang kìm hãm đáng kể sự trưởng thành của khu vực kinh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement