Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Tina_Huynh
#752149 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Luật chống bán phá giá của Mỹ và những bài học rút ra từ vụ kiện bán phá giá cả tra và các basa Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Phan ThÞ TuyÕt - Ph¸p 2 - K38E

nghiÖp trong n−íc tr−íc c¬n lò hµng nhËp khÈu tõ c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã ViÖt Nam.
Vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ c¸ tra, c¸ basa ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng Mü ®· cho
thÊy nh÷ng rµo c¶n ®Çu tiªn mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ gÆp ph¶i khi tiÕp cËn thÞ tr−êng Mü. Nh−ng kh«ng v× thÕ mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tá ra bi quan vµ e ng¹i. Chóng ta ®· tÝch cùc hÇu kiÖn vµ ®· rót ra ®−îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u.
ChÝnh v× tÇm quan träng vµ tÝnh thêi sù cña vÊn ®Ò, em xin m¹nh d¹n
chän ®Ò tµi “LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü vµ nh÷ng Bµi häc rót ra tõ vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ c¸ Tra vµ c¸ Basa ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng Mü” víi mong muèn t×m hiÓu mét c¸ch s©u s¾c h¬n diÔn biÕn vô kiÖn còng nh− ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn h¹n chÕ ¶nh h−ëng cña LuËt thuÕ Chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng nµy trong thêi gian tíi. §Ò tµi nµy ®−îc viÕt dùa trªn c¸c ph−¬ng ph¸p thu thËp, tæng hîp, ph©n tÝch tµi liÖu cã liªn quan vµ ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng :
Ch−¬ng I : Kh¸i qu¸t chung vÒ LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü; Ch−¬ng II : Vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ c¸ Tra vµ c¸ Basa gi÷a ViÖt Nam vµ
Mü;
Ch−¬ng III : Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ vô kiÖn chèng b¸n
ph¸ gi¸ c¸ tra vµ c¸ basa vµo thÞ tr−êng Mü.
Cuèi cïng em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh ®èi víi Ban Gi¸m hiÖu
Tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng, ®Õn c¸c thÇy c« gi¸o ®· d¹y dç em trong suèt 5 n¨m n¨m häc võa qua. §ång thêi, con xin c¸m ¬n Bè mÑ, gia ®×nh vµ b¹n bÌ ®· lu«n ë bªn c¹nh ®éng viªn, gióp ®ì ®Ó con cã ®−îc kÕt qu¶ nh− ngµy h«m nay. §Æc biÖt em xin bµy tá sù biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn TS Bïi Ngäc S¬n, ng−êi ®· trùc tiÕp h−íng dÉn em viÕt ®Ò tµi nµy.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vụ kiện bán phá giá cả tra và các basa Việt Nam vào thị trường Mỹ đã cho thấy những rào cản đàu tiền mà các DNVN sẽ gặp phải khi tiếp cận thị trường Mỹ, nhưng k
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement