Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chuyenbuontinhyeu238
#752148 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động đầu tư và phát triển thương hiệu của một số doanh nghiệp tiêu biểu Việt NAm
KILOBOOKS.COM
Ho¹t ®éng ®Çu t− vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu cña mét sè doanh nghiÖp tiªu biÓu ViÖt Nam

ii
Môc lôc
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu Ch−¬ng I:
Ch−¬ng I:
Ch−¬ng I:
Ch−¬ng I: ................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
.................................... 1111

Tæng quan vÒ th−¬ng hiÖu
Tæng quan vÒ th−¬ng hiÖu
Tæng quan vÒ th−¬ng hiÖu
Tæng quan vÒ th−¬ng hiÖu ................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
................................................................
................................
................................
................................ 1111

I. Kh¸i qu¸t chung vÒ th−¬ng hiÖu
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ th−¬ng hiÖu
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ th−¬ng hiÖu
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ th−¬ng hiÖu 1111

1. Kh¸i niÖm th−¬ng hi
1. Kh¸i niÖm th−¬ng hi
1. Kh¸i niÖm th−¬ng hi
1. Kh¸i niÖm th−¬ng hiÖu
Öu
Öu
Öu
1111

a. Kh¸i niÖm th−¬ng hiÖu
a. Kh¸i niÖm th−¬ng hiÖu
a. Kh¸i niÖm th−¬ng hiÖu
a. Kh¸i niÖm th−¬ng hiÖu
1111

b. Yªu cÇu cña th−¬ng hiÖu
b. Yªu cÇu cña th−¬ng hiÖu
b. Yªu cÇu cña th−¬ng hiÖu
b. Yªu cÇu cña th−¬ng hiÖu 5555

2. Vai tr
2. Vai tr
2. Vai tr
2. Vai trß cña viÖc ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu
ß cña viÖc ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu
ß cña viÖc ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu
ß cña viÖc ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu9999

a. Lîi Ých cña ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu víi doanh nghiÖp
a. Lîi Ých cña ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu víi doanh nghiÖp
a. Lîi Ých cña ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu víi doanh nghiÖp
a. Lîi Ých cña ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu víi doanh nghiÖp
9999

b. Lîi Ých cña ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu v
b. Lîi Ých cña ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu v
b. Lîi Ých cña ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu v
b. Lîi Ých cña ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu víi ng−êi tiªu dïng
íi ng−êi tiªu dïng
íi ng−êi tiªu dïng
íi ng−êi tiªu dïng 10
10
10
10

3. Gi¸ trÞ cña th−¬ng hiÖu
3. Gi¸ trÞ cña th−¬ng hiÖu
3. Gi¸ trÞ cña th−¬ng hiÖu
3. Gi¸ trÞ cña th−¬ng hiÖu
11
11
11
11

a. Kh¸i niÖm gi¸ trÞ th−¬ng hiÖu (tµi s¶n th−¬ng hiÖu)
a. Kh¸i niÖm gi¸ trÞ th−¬ng hiÖu (tµi s¶n th−¬ng hiÖu)
a. Kh¸i niÖm gi¸ trÞ th−¬ng hiÖu (tµi s¶n th−¬ng hiÖu)
a. Kh¸i niÖm gi¸ trÞ th−¬ng hiÖu (tµi s¶n th−¬ng hiÖu) 12
12
12
12

b. C¸c yÕu tè h×nh thµnh nªn gi¸ trÞ th−¬ng hiÖu (h×nh 1)
b. C¸c yÕu tè h×nh thµnh nªn gi¸ trÞ th−¬ng hiÖu (h×nh 1)
b. C¸c yÕu tè h×nh thµnh nªn gi¸ trÞ th−¬ng hiÖu (h×nh 1)
b. C¸c yÕu tè h×nh thµnh nªn gi¸ trÞ th−¬ng hiÖu (h×nh 1)
12
12
12
12

4. C¸c v¨n b¶n ph¸p qui cã liªn quan ®Õn th−¬ng hiÖu
4. C¸c v¨n b¶n ph¸p qui cã liªn quan ®Õn th−¬ng hiÖu
4. C¸c v¨n b¶n ph¸p qui cã liªn quan ®Õn th−¬ng hiÖu
4. C¸c v¨n b¶n ph¸p qui cã liªn quan ®Õn th−¬ng hiÖu 15
15
15
15

a. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy trong n−íc
a. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy trong n−íc
a. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy trong n−íc
a. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy trong n−íc
15
15
15
15

b. C¸c c«ng −íc quèc tÕ vÒ b¶n quyÒn nh·n hiÖu s¶n phÈm mµ ViÖt Nam cã
b. C¸c c«ng −íc quèc tÕ vÒ b¶n quyÒn nh·n hiÖu s¶n phÈm mµ ViÖt Nam cã
b. C¸c c«ng −íc quèc tÕ vÒ b¶n quyÒn nh·n hiÖu s¶n phÈm mµ ViÖt Nam cã
b. C¸c c«ng −íc quèc tÕ vÒ b¶n quyÒn nh·n hiÖu s¶n phÈm mµ ViÖt Nam cã tham gia
tham gia
tham gia
tham gia
17
17
17
17

c. Nh÷ng ®iÓm t−¬ng ®ång vµ bÊt ®ång gi÷a luËt vÒ nh·n hiÖu cña ViÖt Nam vµ
c. Nh÷ng ®iÓm t−¬ng ®ång vµ bÊt ®ång gi÷a luËt vÒ nh·n hiÖu cña ViÖt Nam vµ
c. Nh÷ng ®iÓm t−¬ng ®ång vµ bÊt ®ång gi÷a luËt vÒ nh·n hiÖu cña ViÖt Nam vµ
c. Nh÷ng ®iÓm t−¬ng ®ång vµ bÊt ®ång gi÷a luËt vÒ nh·n hiÖu cña ViÖt Nam vµ c¸c c«ng −íc quèc tÕ
c¸c c«ng −íc quèc tÕ
c¸c c«ng −íc quèc tÕ
c¸c c«ng −íc quèc tÕ 18
18
18
18

II. C¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn ®Çu t− vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu
II. C¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn ®Çu t− vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu
II. C¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn ®Çu t− vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu
II. C¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn ®Çu t− vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu
22
22
22
22

1. QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc g¾n th−¬ng hiÖu
1. QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc g¾n th−¬ng hiÖu
1. QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc g¾n th−¬ng hiÖu
1. QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc g¾n th−¬ng hiÖu
22
22
22
22

a. Lîi Ých cña viÖc g¾n th−¬ng hiÖu
a. Lîi Ých cña viÖc g¾n th−¬ng hiÖu
a. Lîi Ých cña viÖc g¾n th−¬ng hiÖu
a. Lîi Ých cña viÖc g¾n th−¬ng hiÖu 22
22
22
22

b. QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc g¾n th−¬ng hiÖu (c¸c c¸ch g¾n th−¬ng hiÖu)
b. QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc g¾n th−¬ng hiÖu (c¸c c¸ch g¾n th−¬ng hiÖu)
b. QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc g¾n th−¬ng hiÖu (c¸c c¸ch g¾n th−¬ng hiÖu)
b. QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc g¾n th−¬ng hiÖu (c¸c c¸ch g¾n th−¬ng hiÖu)
23
23
23
23

2. QuyÕt ®Þnh vÒ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu
2. QuyÕt ®Þnh vÒ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu
2. QuyÕt ®Þnh vÒ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu
2. QuyÕt ®Þnh vÒ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu 24
24
24
24

a. C¸c chiÕn l−îc ph¸
a. C¸c chiÕn l−îc ph¸
a. C¸c chiÕn l−îc ph¸
a. C¸c chiÕn l−îc ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu
t triÓn th−¬ng hiÖu
t triÓn th−¬ng hiÖu
t triÓn th−¬ng hiÖu 24
24
24
24

b. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu quèc tÕ
b. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu quèc tÕ
b. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu quèc tÕ
b. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu quèc tÕ 26
26
26
26

3. QuyÕt ®Þnh vÒ qu¶ng b¸ th−¬ng hiÖu
3. QuyÕt ®Þnh vÒ qu¶ng b¸ th−¬ng hiÖu
3. QuyÕt ®Þnh vÒ qu¶ng b¸ th−¬ng hiÖu
3. QuyÕt ®Þnh vÒ qu¶ng b¸ th−¬ng hiÖu
27
27
27
27

a. Qu¶ng c¸o
a. Qu¶ng c¸o
a. Qu¶ng c¸o
a. Qu¶ng c¸o
27
27
27
27

b. KÝch thÝch tiªu thô
b. KÝch thÝch tiªu thô
b. KÝch thÝch tiªu thô
b. KÝch thÝch tiªu thô 29
29
29
29

c. Quan hÖ quÇn chóng
c. Quan hÖ quÇn chóng
c. Quan hÖ quÇn chóng
c. Quan hÖ quÇn chóng 30
30
30
30

d. B¸n hµng trùc tiÕp vµ qu¶n lý tiªu thô
d. B¸n hµng trùc tiÕp vµ qu¶n lý tiªu thô
d. B¸n hµng trùc tiÕp vµ qu¶n lý tiªu thô
d. B¸n hµng trùc tiÕp vµ qu¶n lý tiªu thô 32
32
32
32

4. QuyÕt ®Þnh vÒ ®¨ng ký b¶o hé th−¬ng hiÖu
4. QuyÕt ®Þnh vÒ ®¨ng ký b¶o hé th−¬ng hiÖu
4. QuyÕt ®Þnh vÒ ®¨ng ký b¶o hé th−¬ng hiÖu
4. QuyÕt ®Þnh vÒ ®¨ng ký b¶o hé th−¬ng hiÖu
33
33
33
33

aaaa. Vai trß cña viÖc b¶o hé quyÒn sö dông th−¬ng hiÖu ®èi víi doanh nghiÖp
. Vai trß cña viÖc b¶o hé quyÒn sö dông th−¬ng hiÖu ®èi víi doanh nghiÖp
. Vai trß cña viÖc b¶o hé quyÒn sö dông th−¬ng hiÖu ®èi víi doanh nghiÖp
. Vai trß cña viÖc b¶o hé quyÒn sö dông th−¬ng hiÖu ®èi víi doanh nghiÖp

33
33
33
33

b. QuyÕt ®Þnh vÒ ®¨ng ký b¶o hé quyÒn sö dông th−¬ng hiÖu
b. QuyÕt ®Þnh vÒ ®¨ng ký b¶o hé quyÒn sö dông th−¬ng hiÖu
b. QuyÕt ®Þnh vÒ ®¨ng ký b¶o hé quyÒn sö dông th−¬ng hiÖu
b. QuyÕt ®Þnh vÒ ®¨ng ký b¶o hé quyÒn sö dông th−¬ng hiÖu
35
35
35
35

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thương hiệu, nói ngắn gọn là phần hồn của 1 DN và có giá trị vô hình. là khái niệm không hề mới trong quản trị DN, song thương hiệu đặc biệt trở nên quan trọng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement