Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By intelli_prof
#752142 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch−¬ng I : Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ thÞ tr−êng tr¸i
phiÕu 1
I Tr¸i phiÕu 1
1. Kh¸i niÖm tr¸i phiÕu 1
2. Ph©n lo¹i tr¸i phiÕu 2
2.1 Ph©n lo¹i theo h×nh thøc ph¸t hµnh 2
2.2 Ph©n lo¹i theo chñ thÓ ph¸t hµnh 3
3. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña tr¸i phiÕu 6
3.1 VÊn ®Ò chuyÓn ®æi cña tr¸i phiÕu doanh nghiÖp 6
3.2 QuyÒn hoµn tr¶ 9
4. §Þnh gi¸ tr¸i phiÕu 11
4.1 Nguån thu nhËp b»ng tiÒn ( Cash flow ) 11
4.2 Lîi suÊt ( Yield ) 12
4.3 X¸c ®Þnh gi¸ c¶ tr¸i phiÕu 13
4.4 Mèi quan hÖ gi÷a lîi suÊt yªu cÇu vµ gi¸ c¶ tr¸i phiÕu 15
4.5 Mèi quan hÖ gi÷a lîi suÊt vµ thêi gian ®¸o h¹n 16
II ThÞ tr−êng tr¸i phiÕu 16
1. Kh¸i niÖm thÞ tr−êng tr¸i phiÕu 16
2. Vai trß thÞ tr−êng tr¸i phiÕu 17
3. Chøc n¨ng thÞ tr−êng tr¸i phiÕu 19
4. C¸c tæ chøc tham gia trªn thÞ tr−êng tr¸i phiÕu 19
4.1 Chñ thÓ ph¸t hµnh 19
4.2 Chñ thÓ ®Çu t− 21
4.3 C¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian 21
5. C¬ së h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng tr¸i phiÕu 25
5.1 æn ®Þnh m«i tr−êng kinh tÕ tµi chÝnh vÜ m« 25
5.2 Khung khæ ph¸p lý cho viÖc x©y dùng thÞ tr−êng tr¸i phiÕu 26
5.3 G©y dùng lßng tin cña c«ng chóng ®Çu t− 26
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
TTCK VN đi vào hoạt động hơn 2 năm qua đã khẳng định sự cần thiết và tính tất yếu phải tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn mới cho nền kinh tế để đáp ứng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement