Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Generosb
#752132 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá khả năng cạnh tranh hàng dệt may Việt NAm
KILOBOOKS.COM
kho¸ luËn tèt nghiÖp

NguyÔn TrÇn Quang


2
Th¸i B×nh D−¬ng - APEC (th¸ng 10/1998), ký kÕt hiÖp ®Þnh th−¬ng
m¹i víi EU (15/12/1992) cã hiÖu lùc thi hµnh vµo ngµy 1/1/1993, víi Hoa Kú cã hiÖu lùc vµo ngµy 10/12/2001. S¾p tíi ViÖt Nam sÏ tham gia vµo Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi - WTO … §iÒu nµy ®· gióp cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng trë nªn s«i ®éng. Trong bèi c¶nh ®ã, ngµnh dÖt- may ®ang chøng tá lµ mét ngµnh mòi nhän trong nÒn kinh tÕ: s¶n xuÊt t¨ng tr−ëng nhanh, kim ng¹ch xuÊt khÈu liªn tôc t¨ng víi nhÞp ®é cao, thÞ tr−êng lu«n ®−îc më réng, thu hót ngµy cµng nhiÒu lao ®éng, gãp phÇn æn ®Þnh chÝnh trÞ - kinh tÕ x· héi ®ãng gãp
ngµy cµng nhiÒu cho nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Trong sè 10 mÆt hµng cã kim ng¹ch xuÊt khÈu lín nhÊt cña ViÖt
Nam ph¶i kÓ ®Õn hµng dÖt - may. §©y lµ mÆt hµng cã nhiÒu lîi thÕ c¹nh tranh vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cao, rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn n−íc ta hiÖn nay. Ngµnh dÖt - may còng ®· ®Ò ra chiÕn l−îc ph¸t triÓn
®Õn n¨m 2010 trong ®ã nªu ra môc tiªu n©ng kim ng¹ch xuÊt khÈu lªn 3,5 - 4 tû USD vµo n¨m 2005, 7-8 tû USD vµo n¨m 2010. §Ó ®¹t môc tiªu nµy bªn c¹nh viÖc n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt th× viÖc lµm cã ý nghÜa h¬n c¶ lµ cÇn ®¸nh gi¸ vµ ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng dÖt - may ViÖt Nam. Víi suy nghÜ ®ã em
®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng dÖt-
may ViÖt Nam".

§Ò tµi ®−îc chia lµm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I
: Kh¸i qu¸t vÒ ngµnh dÖt - may ViÖt Nam - N¨ng lùc s¶n
xuÊt hµng dÖt - may ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay.
Ch−¬ng II
: T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng dÖt- may ViÖt Nam trong nh÷ng
n¨m qua.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong số 10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của việt Nam phải kể đến hàng dệt may. đây là mặt hàng có nhiều lợi thế cạnh tranh và có khả năng phát triể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement