Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By 360_123
#752130 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu sức lao động tại Công ty phát triển công nghệ, tin học và cung ứng nhân lực
KILOBOOKS.COM
HiÖn tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu søc lao
®éng t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn C«ng nghÖ, Tin häc vµ Cung øng nh©n lùc

Ph¹m Thi Lam – A2 CN9
2
ngo¹i tÖ cho ®Êt

n−íc, mµ cßn gãp phÇn quan träng vµo viÖc t¨ng c−êng quan
hÖ hîp t¸c quèc tÕ gi÷a ViÖt nam víi c¸c n−íc, cñng cè vµ ph¸t triÓn céng ®ång ng−êi ViÖt ë n−íc ngoµi h−íng vÒ Tæ quèc.
Trong ®iÒu kiÖn n−íc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò viÖc lµm ®· vµ ®ang lµ mét
vÊn ®Ò nãng báng, t¹o ra søc Ðp gay g¾t, ®Ó l¹i nh÷ng hËu qu¶ kinh tÕ kh«ng
nhá, tõ n¨m 1980 ®Õn nay, chóng ta ®· tiÕn hµnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng, ®−a ng−êi lao ®éng ViÖt nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n−íc ngoµi. §©y lµ mét ho¹t ®éng quan träng trong lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i cña n−íc ta.
Trong giai ®o¹n 1980-1990, ViÖt Nam ®· ®−a kho¶ng 300 ng×n lao
®éng vµ chuyªn gia ®i lµm viÖc ë n−íc ngoµi. Sè lao ®éng nµy chñ yÕu ®Õn
lµm viÖc ë Liªn X« (cò) vµ c¸c n−íc XHCN §«ng ¢u tr−íc ®©y. Lao ®éng ta cung øng hoµn toµn do phÝa b¹n bè trÝ sö dông, tæ chøc vµ chÞu chi phÝ ®µo t¹o.
B−íc sang giai ®o¹n tõ 1991 ®Õn nay, viÖc xuÊt khÈu lao ®éng ®· cã
nh÷ng thay ®æi míi. C¬ chÕ ®−a lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë N−íc ngoµi theo quan hÖ cung cÇu vµ kh¶ n¨ng khai th¸c, më réng thÞ tr−êng cña c¸c doanh nghiÖp cung øng lao ®éng theo ®Þnh h−íng vµ qu¶n lý cña Nhµ n−íc. HiÖn nay ®· cã 40 n−íc vµ vïng l·nh thæ tiÕp nhËn lao ®éng vµ chuyªn
gia ViÖt nam. Song ®Ó c¹nh tranh ®−îc víi thÞ tr−êng xuÊt khÈu lao ®éng trªn thÕ giíi hiÖn nay ®ßi hái chóng ta ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ thùc tr¹ng thÞ tr−êng xuÊt khÈu lao ®éng cña n−íc ta hiÖn nay, ®Æc ®iÓm cña c¸c thÞ
tr−êng nhËp khÈu lao ®éng cïng nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu vµ ®ång bé kh«ng nh÷ng vÒ phÝa nhµ n−íc mµ cßn vÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp chuyªn doanh xuÊt
khÈu lao ®éng.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhËn thøc trªn, céng víi nh÷ng kiÕn thøc t«i ®· häc
tËp t¹i tr−êng vµ lµ mét c¸n bé qu¶n lý lµm viÖc trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn C«ng nghÖ, Tin häc vµ Cung øng nh©n lùc, t«i ®·
lùa chän ®Ò

tµi “HiÖn tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong điều kiện nước ta hiện nay, vấn đề việc làm đã và đang là 1 vấn đề nóng bỏng, tạo ra sức ép gay gắt, để lại những hậu quả kinh tế không nhỏ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement