Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phananhvtc
#752127 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Môi trường kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong những năm tới
KILOBOOKS.COM

M«i tr−êng kinh doanh XK cña DNTM ViÖt nam NguyÔn Träng C−êng, A2-CN9
2
nghiªn cøu c¸c nhãm nh©n tè, tõng nh©n tè. Bëi vËy, trong ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy, chóng ta cïng ®Ò cËp c¸c nh©n tè vÒ chÝnh trÞ – kinh tÕ –
x· héi cña m«i tr−êng kinh doanh trong chõng mùc coi chóng nh− mét m«i
tr−êng bé phËn trong m«i tr−êng tæng thÓ.
M«i tr−êng vÜ m« vµ m«i tr−êng vi m« liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh
doanh xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i ViÖt Nam.
- §èi t−îng: §Ò tµi lÊy lo¹i h×nh doanh nghiÖp th−¬ng m¹i cã tham gia
kinh doanh xuÊt khÈu lµ ®èi t−îng nghiªn cøu chñ yÕu.
3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
§Ò tµi sö dông tæng hîp c¸c ph−¬ng ph¸p phæ biÕn trong nghiªn cøu
nh− kÕt hîp duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö, kÕt hîp ph−¬ng ph¸p tæng hîp vµ ph©n tÝch... §Ò tµi còng ®· kÕ thõa lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ kinh
doanh.
4. KÕt cÊu ®Ò tµi.
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn cïng danh môc tµi liÖu tham kh¶o ®Ò tµi
®−îc kÕt cÊu gåm 3 ch−¬ng sau:
Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ m«i tr−êng kinh doanh xuÊt khÈu cña doanh
nghiÖp.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng m«i tr−êng kinh doanh xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp. Ch−¬ng 3: §Þnh h−íng ph¸t triÓn xuÊt khÈu vµ mét sè kiÕn nghÞ vÒ
hoµn thiÖn m«i tr−êng kinh doanh xuÊt khÈu cña ViÖt nam ®Õn n¨m 2010.
MÆc dï ®· ®−îc bæ sung kiÕn thøc h¬n 3 n¨m t¹i Tr−êng §¹i häc Ngo¹i
th−¬ng vµ kinh nghiÖm nhiÒu n¨m c«ng t¸c trong lÜnh vùc XNK nh−ng ch¾c
ch¾n khãa luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n ®äc ch©n thµnh gãp ý kiÕn.
Qua ®©y, t«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n Khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng, Khoa
Qu¶n lý ®µo t¹o T¹i chøc tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng vµ ®Æc biÖt thÇy gi¸o h−íng dÉn TS. NguyÔn H÷u Kh¶i ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh Khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc.
Hµ néi, ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2003
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Các DNVN với 1 thực trạng yếu kém về quy mô, công nghệ, năng lực tài chính, năng lực quản lý, lại thụ động chưa có chiến lược kinh doanh chủ động, lâu dài
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement