Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By osakaa5
#752126 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những thách thức và cơ hội đối với ngành dệt - may khi Việt Nam tham gia WTO
KILOBOOKS.COM


Ch−¬ng 3: §Þnh h−íng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng dÖt – may viÖt nam
MÆc dï ®· cã 3 n¨m trang bÞ kiÕn thøc t¹i tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng vµ
cã mét sè kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh trong thùc tÕ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Song khãa luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong c¸c thÇy c« vµ nh÷ng ai quan t©m ®ãng gãp ý kiÕn.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng, C«ng ty
XNK tæng hîp V¹n xu©n - BQP, Bé Th−¬ng m¹i, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−, Vinatex, c¸c doanh nghiÖp XNK hµng dÖt-may. Vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o h−íng dÉn TiÕn sÜ NguyÔn H÷u Kh¶i ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh khãa luËn tèt nghiÖp.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cùng với nhiều ngành kinh tế mũi nhọn khác, ngành dệt - may thực sự là chiếc cầu nối Việt Nam với thế giới. nhờ phát huy những thế mạnh sẵn có trong nước
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement