Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By giaidieuthienthang
#752125 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động kinh doanh khách sạn ở Việt Nam trước Seagames 22. thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Ph¹m Quang Minh -A1 TC - CN9 §HNT

2
KÕt qu¶ t¨ng tr−ëng cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam ph¶i kÓ ®Õn sù ®ãng
gãp cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. HiÖn nay chóng ta cã sè l−îng rÊt nhiÒu c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng, nhµ nghØ... §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn mçi doanh nghiÖp kh¸ch s¹n ph¶i hÕt søc nç lùc t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi kh¸ch s¹n cña m×nh.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng thùc tÕ trªn, qua thêi gian häc tËp ë tr−êng §¹i
Häc Ngo¹i Th−¬ng vµ lµm viÖc t¹i kh¸ch s¹n Melia em ®· m¹nh d¹n chän
®Ò tµi: "Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n ë ViÖt Nam tr−íc Seagames
22. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p"
Môc ®Ých nghiªn cøu ®−îc x¸c ®Þnh lµ: Thø nhÊt, vÊn ®Ò nguån kh¸ch lµ nh©n tè sèng cßn ®èi víi ho¹t ®éng
kinh doanh kh¸ch s¹n, viÖc nghiªn cøu vµ khai th¸c nguån kh¸ch lu«n ®−îc quan t©m hµng ®Çu ®èi víi doanh nghiÖp trong mäi thêi kú.
Thø hai, tõ viÖc nghiªn cøu nguån kh¸ch ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p
gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch cña c¸c kh¸ch s¹n.
Khãa luËn cã cÊu tróc ®−îc chia thµnh ba ch−¬ng: Ch−¬ng I: Mét sè lý luËn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh kh¸ch s¹n cña viÖt nam tr−íc
Seagames 22.
Ch−¬ng III: Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng kinh
doanh kh¸ch s¹n tr−íc thÒm Seagames 22.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Du lịch đã góp phần quan trọng cải thiện đời sống kinh tế xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân nhiều quốc gia trên thế giới. Du lịch được coi là ngành c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement