Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By forever_yeunguoitrongimlang
#752106 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tăng cường khả năng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong ngành giáo dục ở Việt NAm
KILOBOOKS.COM
trung nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt cña c¸c dù ¸n ®Çu t− cho gi¸o dôc b»ng nguån vèn ODA vµ ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån
vèn ODA trong ngµnh gi¸o dôc ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi. 4.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu

LuËn v¨n ®· vËn dông kÕt hîp ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch hÖ thèng vµ c¸c
ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu kh¸c nh−: ph−¬ng ph¸p so s¸nh, tæng hîp ... ®Ó gi¶i quyÕt c¸c néi dung nghiªn cøu cña khãa luËn. C¸c ph−¬ng ph¸p ®ã ®−îc kÕt hîp chÆt chÏ víi nhau
dùa trªn c¬ së c¸c quan ®iÓm, chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ chÝnh s¸ch sö dông nguån vèn ODA cña §¶ng vµ Nhµ n−íc.
5.
Bè côc cña khãa luËn

T−¬ng øng víi néi dung nghiªn cøu, ngoµi phÇn lêi më ®Çu, kÕt luËn, tµi liÖu tham
kh¶o, môc lôc, c¸c tõ viÕt t¾t, phô lôc, kho¸ luËn ®−îc kÕt cÊu nh− sau:

Ch−¬ng I: Vai trß cña nguån vèn ODA ®èi víi ngµnh gi¸o dôc ë ViÖt Nam.

Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh thu hót vµ sö dông nguån vèn ODA trong ngµnh
gi¸o dôc ë ViÖt Nam giai ®o¹n 1993- 2002.
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng kh¶ n¨ng thu hót vµ hiÖu qu¶ sö
dông nguån vèn ODA trong ngµnh gi¸o dôc ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi.

Do kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, thêi gian chuÈn bÞ kh«ng nhiÒu, h¬n
n÷a viÖc qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn ODA ë ViÖt Nam cßn kh¸ míi mÎ, ch−a ®−îc
tæng kÕt, rót kinh nghiÖm th−êng xuyªn nªn kho¸ luËn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, kÝnh mong thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó em cã thÓ häc hái, rót kinh nghiÖm, hoµn thiÖn kho¸ luËn còng nh− trau dåi kiÕn thøc cho b¶n th©n.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n th¹c sÜ NguyÔn Träng H¶i vÒ sù h−íng dÉn tËn t×nh
trong qu¸ tr×nh viÕt kho¸ luËn. Em còng xin c¶m ¬n c¸c c¸n bé c«ng t¸c t¹i Vô Quan hÖ
Quèc tÕ- Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o (BGD & §T), Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− (BKH & §T) ®· gióp ®ì, cung cÊp c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh khãa luËn nµy.


Ch−¬ng 1 Vai trß cña nguån vèn ODA ®èi víi ngµnh gi¸o dôc ë ViÖt Nam
I.
Tæng quan vÒ ODA
1.
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ODA.
1.1. Kh¸i niÖm vÒ ODA
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
có thể nói phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo là cơ sở đảm bảo cho sự phát triển kinh tế ổn định, lâu dài và đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo là đầu tư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement