Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By 012_456
#752100 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hiện trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty may Chiến Thắng
KILOBOOKS.COM
§oµn thÞ Hµ Mai -A2-CN9
Kho¸ luËn tèt nghiÖp -§HNT-HN

2

cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, lµ nguån mang l¹i thu nhËp cho ng−êi lao ®éng ®ång
thêi lµ nguån tÝch luü c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt x· héi. Cã thÓ nãi hiÖu qu¶ kinh doanh lµ viÖc t¹o ra nhiÒu lîi nhuËn cã ý nghÜa rÊt quan träng vµ thiÕt thùc
®èi víi toµn x· héi, doanh nghiÖp vµ víi tõng c¸ nh©n ng−êi lao ®éng.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ý nghÜa ®ã mµ cÇn ph¶i t¹o ra lîi nhuËn vµ t×m mäi c¸ch
®Ó t¨ng lîi nhuËn. ViÖc phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò quan t©m cña
doanh nghiÖp mµ cßn lµ cña toµn x· héi còng nh− c¸c nh©n mçi ng−êi lao ®éng. §ã lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu vµ bøc thiÕt hiÖn nay.
Do vËy, hiÖn nay h¬n bao giê hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt b»ng ®−îc
vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ cã lîi nhuËn.
Tr−íc hÕt lµ ®Ó kh«ng bÞ ph¸ s¶n vµ sau ®ã lµ ®Ó ph¸t triÓn quy m« kinh doanh, chiÕn th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh, n©ng cao uy tÝn, thÕ lùc cña doanh nghiÖp trªn thÞ
tr−êng.
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi sù thµnh
c«ng cña doanh nghiÖp, t«i ®· chän ®Ò tµi “HiÖn tr¹ng vµ mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng" cho kho¸ luËn tèt nghiÖp
cña m×nh.
Ngoµi lêi nãi ®Çu, kÕt luËn, tµi liÖu tham kh¶o, kho¸ luËn ®−îc chia lµm 3
phÇn chÝnh sau :
PhÇn I
: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh.
PhÇn II
: §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh ë c«ng ty may ChiÕn th¾ng.
PhÇn III
: Mét sè biÖn ph¸p nh»m gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë c«ng ty
may ChiÕn th¾ng
.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
hiệu quả kinh doanh là kết quả của quá trình lao động của con người, là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp DN có thể tồn tạ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement