Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By caocao
#752099 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động kinh doanh du lịch Việt Nam thời kỳ hậu SARS - tình hình khắc phục và một số kiến nghị để tiếp tục phát triển theo xu hướng hội nhập
KILOBOOKS.COM

2
XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ®ã, ®Ò tµi “Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ViÖt Nam
thêi kú hËu SARS: t×nh h×nh kh¾c phôc vµ mét sè kiÕn nghÞ ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn
theo xu h−íng héi nhËp
” ®· ®−îc t¸c gi¶ lùa chän lµm khãa luËn tèt nghiÖp trªn c¬
së nhËn thøc ®−îc sù cÇn thiÕt vµ ý nghÜa thùc tiÔn cña vÊn ®Ò.
2- Môc ®Ých nghiªn cøu cña Kho¸ luËn
-
§¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam thêi kú tiÒn SARS (1990 - 2002)
-
§¸nh gi¸ t×nh h×nh kh¾c phôc nh÷ng hËu qu¶ do dÞch bÖnh SARS (th¸ng
3/2003) ®Ó l¹i còng nh− kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ®Õn th¸ng 12/2003.
-
§−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p vµ ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy ngµnh du lÞch ViÖt Nam tiÕp tôc ph¸t triÓn hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng theo xu thÕ héi nhËp.
3- §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
XuÊt ph¸t tõ ch−¬ng tr×nh “N¨m du lÞch ViÖt Nam” do ngµnh du lÞch ph¸t ®éng
vµo n¨m 1990 ®−îc xem nh− lµ sù ®¸nh dÊu më ®Çu cho thêi kú ph¸t triÓn míi cña du lÞch ViÖt Nam theo h−íng ®æi míi vµ héi nhËp, kho¸ luËn tËp trung nghiªn cøu ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ViÖt Nam nãi chung giíi h¹n trong giai ®o¹n tõ n¨m 1990 cho tíi nay.
4- Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu

Kho¸ luËn sö dông tæng hîp c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp, c¸c
ph−¬ng ph¸p cña khoa häc thèng kª, nghiªn cøu tµi liÖu, ®ång thêi cã sù kÕ thõa mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu cña nh÷ng ng−êi ®i tr−íc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu ®Æt ra.
5- Bè côc cña Kho¸ luËn
Ngoµi lêi nãi ®Çu, kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o néi dung cña kho¸ luËn gåm 3
ch−¬ng:
Ch−¬ng I : Tæng quan vÒ ho¹t ®éng du lÞch.
Ch−¬ng nµy tr×nh bµy nh÷ng
kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ du lÞch vµ nªu ra mét sè nÐt chÝnh vÒ ho¹t ®éng du lÞch trong khu
vùc còng nh− trªn thÕ giíi.
Ch−¬ng II : TiÒm n¨ng du lÞch ViÖt Nam vµ thùc tr¹ng cña ngµnh du lÞch
sau dÞch bÖnh SARS.
§¸nh gi¸ tiÒm n¨ng, thùc tr¹ng cña du lÞch ViÖt Nam tr−íc vµ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
với những tiềm năng phát triển vô cùng to lớn, thực tế ngành du lịch Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ và khá hiệu quả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement