Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bagia_khatmaum
#752097 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những bài học kinh nghiệm trong thu hút FDI tại Trung quốc. vận dụng tại Việt NAm
KILOBOOKS.COM
Thu hót FDI t¹i Trung Quèc vµ kinh nghiÖm víi ViÖt Nam

NguyÔn thÞ thu h¶o, A1 CN9

2
VÒ mÆt lý luËn, nã gióp ta cã thªm d÷ liÖu ®Ó hiÓu kü b¶n chÊt cña ®Çu t−
trùc tiÕp n−íc ngoµi, võa lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸nh gi¸ chuÈn x¸c h¬n sù t¸c ®éng cña lo¹i h×nh kinh tÕ nµy ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam. VÒ
thùc tiÔn, Trung Quèc ph¸t triÓn kinh tÕ thµnh c«ng mét phÇn lín lµ nhê ®· triÖt ®Ó tËn dông nh÷ng −u thÕ cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi. Bµi häc thiÕt thùc ®−îc ®óc kÕt lµ n−íc nµo cã n¨ng lùc thu hót vµ biÕt sö dông hiÖu qu¶ ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi th× kÕt qu¶ ®¹t ®−îc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn t−¬ng ®èi thµnh c«ng.
Chóng ta tham kh¶o kinh nghiÖm cña Trung Quèc chÝnh lµ c¬ së ®Ó häc
hái nh÷ng thµnh c«ng vµ nÐ tr¸nh nh÷ng ®iÒu ch−a hîp lý mµ Trung Quèc ®·
vÊp ph¶i. V× ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi kh«ng ph¶i lµ “ch×a kho¸ v¹n n¨ng”, nã
còng cã nh÷ng mÆt tr¸i nªn trong kho¸ luËn nµy, t«i xin ®Ò cËp c¶ nh÷ng bµi häc thµnh c«ng còng nh− ch−a thµnh c«ng cña Trung Quèc. Tham kh¶o mét c¸ch cã chän läc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm lµ yªu cÇu cÇn thiÕt, bæ Ých cho ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
Ngoµi lêi nãi ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, kho¸ luËn
chia thµnh 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Thùc tr¹ng thu hót FDI t¹i Trung Quèc.

Ch−¬ng II: Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong thu hót FDI t¹i Trung Quèc.
Ch−¬ng III: VËn dông kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng thu hót FDI cña trung
quèc ë ViÖt Nam.
Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn kho¸ luËn nµy kh«ng tr¸nh khái thiÕu
sãt, rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.
Qua ®©y, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sü Bïi ThÞ Lý, ng−êi ®· tËn
t×nh h−íng dÉn t«i trong viÖc hoµn thµnh kho¸ luËn nµy.


Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2003.


Ng−êi viÕtHäc viªn NguyÔn ThÞ Thu H¶o
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. thực trạng thu hút FDI tại Trung Quốc. chương 2. Những bài học kinh nghiệm trong thu hút FDI tại TQ. chương 3. Vận dụng kinh nghiệm trong hoạt động th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement