Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By emvancho_anh1997
#752096 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong thời gian gần đây, thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
ii
2. ThÞ tr−êng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam.
a. ThÞ tr−êng Mü.
b. ThÞ tr−êng NhËt B¶n.
c. ThÞ tr−êng Trung Quèc vµ Hång K«ng.
d. ThÞ tr−êng EU.
e. C¸c thÞ tr−êng kh¸c.
3. MÆt hµng xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam.
4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu thuû s¶n.
a. Sè l−îng vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu.
b. HiÖu qu¶ xuÊt khÈu.
III./ §¸nh gi¸ ho¹t ®éng xuÊt khÈu thuû s¶n cña viÖt Nam
giai ®o¹n 1995-2002 vµ t¸c ®éng tíi c¸c mÆt cña X· Héi.
1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®−îc.
2. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i.
Ch−¬ng iii
Ch−¬ng iii
Ch−¬ng iii
Ch−¬ng iii
Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy M¹nh ho¹t ®éng
Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy M¹nh ho¹t ®éng
Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy M¹nh ho¹t ®éng
Ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy M¹nh ho¹t ®éng
xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam.
xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam.
xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam.
xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam.
I. Môc tiªu vµ ph−¬ng h−íng xuÊt khÈu thuû s¶n Cña ViÖt
Nam.
1. Môc tiªu
a. Môc tiªu chung.
b. Môc tiªu ®Õn n¨m 2005.
c. Môc tiªu ®Õn 2010.
2. Ph−¬ng h−íng xuÊt khÈu thuû s¶n.
II./ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thuû s¶n ë
ViÖt Nam.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngành thủy sản giữ một vai trò quan trọng trong cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam. ngoài ra ngành thủy sản còn góp phần quan trọng trong việc giải quyế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement